Seyda Muhammed Hadî

İslam Bilgini, Şair

Doğum
Ölüm
-

 Son dönem İslam alimi ve şairlerinden (D. 1852, Lice / Diyarbakır - Ö. 1912). Halk arasında "Seydayê Lıcî" adıyla meşhur Liceli Şeyh Sıbğatullah’ın oğludur. İlk derslerini babasından aldı. Daha sonra çeşitli medreselerde okuyup, icazetini Molla Halil es-Siirdî’nin torunlarından Molla Fethullah’tan aldı. 1880 yılından itibaren Lice Rüşdiyesinde (kapanış tarihi olan 1886’ya kadar) öğretmenlik yaptı.1909 yılında bu görevden Lice’nin müderrislik ve müftülüğüne atandı. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Her iki eseri de basılmıştır.

"Şefik Korkusuz’un Osmanlı arşivlerindeki Diyarbekir Uleması adlı kitabına aldığı sicilli ahvalde Molla Muhammed Lıcî kendisinin Arapça, Kürtçe, Farsça ve Türkçe okur yazar olduğunu ancak tedrisatla uğraştığından herhangi bir telifatının olmadığını ifade etmektedir. Molla Zeynelabidîn el-Amidî, onun yazdığı şiirleri bir araya getirerek 104 sayfa olarak "Divan" ismi altında basmıştır. Divanından anlaşıldığı kadarı ile Molla Hadî Kürtçe, Arapça, Farsça şiir yazmıştır. Bazı beyitlerin son veya ilk yarısı Türkçe olarak yazmıştır. Fakat dîvanın büyük kısmı Kürtçe’dir. Şiirlerinin büyük çoğunluğu tasavvuf Şeyhi Abdulkadir Hezanî ve Norşin şeyhleri ile ilgilidir. Edebî bir dille yazılmış önemli prensipleri ihtiva etmektedir." (Prof. Dr. Edip Çağmar)

ESERLERİ:

Divan, Tecvid.

HAKKINDA: Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Uleması (1980, c. 3, sf. 63), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 9), M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşâyih-i Amid (1997, s. 157-161), İhsan Işık / "Muhammed Hâdi" (Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 2. bas. c. 6, 2007, s. 2528), M. Cevat Ergin /  Geçmişten Günümüze Liceli Âlimler, Dünden Bugüne Lice Sempozyumu, 2008), Prof. Dr. M. Edip Çağmar / " Muhammed Hadî Seydayê Lıcî" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör