Osman Keskioğlu

İlahiyatçı

Doğum
22 Şubat, 1907
Ölüm
04 Ağustos, 1989
Eğitim
Ezher Üniversitesi Külliyeti’ş-Şeria’l-İslâm Hukuku Fakültesi
Burç
Diğer İsimler
Osman Sungur Keskioğlu

İlâhiyatçı (D. 22 Şubat 1907, Karınâbâd / Burgaz / Bulgaristan - Ö. 4 Ağustos 1989, Ankara). Tam adı Osman Sungur Keskioğlu. İlköğrenimini köyünde gördükten sonra Şumnu’ya gitti. Burada önce Medrese-i Aliyyede okudu. Daha sonra, Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Antlaşması (1913) gereğince Şumnu’da yeni açılan Nüvvab Okuluna girdi. On iki yıl sonra okul birincisi olarak mezun oldu. 1936 yılında Başmüftülükçe İslâmi ilimlerde ihtisas yapması için Kahire’ye gönderildi. Ezher Üniversitesi Külliyeti’ş-Şeria’l-İslâm Hukuku Fakültesinde okudu. Mezuniyetinin ardından Şumnu’ya döndü ve Nüvvab Okulunda öğretmenlik yaptı.

1950 yılında Türkiye’ye göç eden Keskioğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne Arapça tercümanı olarak atandı. 1961 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu üyeliğine atandı. AÜ İlâhiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak İslâmi ilimler okuttu. Bulgaristan Türkleri halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı. Makaleleri ve çocuklar için yazıları Diyanet gibi dergiler, gazeteler ve ders kitaplarında yayımlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğündeki görevinden 1975 yılında emekliye ayrıldı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından kendisine doktorluk payesi verilen Osman Keskioğlu’nun kırkı aşkın yayımlanmış eseri vardır. Cebeci Asrî Mezarlığında yatmaktadır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları (Mustafa Runyun ile, 1953), Nurlu Yol (1957), Hz. Ebu Bekir (1957), Kur’an Tarihi ve Kur’an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler (1958),

Hatemü’l-enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı (Ali Himmet Berki ile, 1958), Hz. Ömer (1958), Hazreti Osman Zinnureyn (1960), İmam-ı Azam (1960), İslam Dünyası Dün ve Bugün (1964), Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku (1969), Fakih Sahabeler ve Mezheb İmamları (1972), Peygamberler Tarihi (1976), Kur’an Yolunda (1976), Hazret-i Peygamberin Hayatı: Siyer-i Nebi (1981), Müslümanların İlme ve Me­deniyete Hizmeleri (1983), Bul­garistan’da Türkler: Tarih ve Kültür (1985), İslamda Eğitim ve Öğre­tim (1985), Rahmet Peygamberi (1985), Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim (1987), Nüzulünden İti­baren Kur’an-ı Kerim Bilgileri: Ulûm-ı Kur’an (1987), İslâm’da Fikir Hareketleri (1988), Son Çağlar­da İslâm Dünyasında Fikir Hareketle­ri (Asaf Demirbaş ve Abdullah Manaz ile, 1989), Bugünkü İslâm Devletleri ve Ülkeleri (tsz).

ÇEVİRİ: Ebû Hanife (Muhammed Ebû Zehra’dan, 1962), İmam Şafiî (1969), Gözübüyükzâde İbrahim Efendi’den Ri­sale fî Hakki’î-Besmele (1977), İmam Malik: Hayatı Görüşleri Fıkhı (1984), Ahmed İbn-i Hanbel: Hayatı-Görüşleri-Fıkıhta Yeri (1984), Şeyhülislâm Ahmed İbn-i Teymiye: Hayatı-Görüşleri-Fıkıhtaki Yeri-Usulü (1987), Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Açıklaması (1988), İbn Hazm (Ercan Gündüz ile, 1996), Hazret-i Muhammed [aleyhisselâm] Hakkında Kon­feranslar (Seyyid Süleyman Nedvî’den, tsz.)

HAKKINDA: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A. K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), Kâmil Yaşaroğlu / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 25, 2002), Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy / Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör