İsmail Ankaravî

Şeyh

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
İsmail Rusuhî Ankaravî, Rüsûhî

Mevlevî şeyhi ve mesnevî yorumcusu (D. ?, Ankara - Ö. 1631). Doğum tarihi belli değildir, XVI. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu anlaşılmaktadır. Tam adı İsmail Rusuhî Ankaravî. Şiirlerinde Rüsûhî mahlâsını kullandı. Galata Mevlevîhanesinin inşa tarihini (897 / 1491-92) gösteren “er-Rusûh” kelimesini Rusûhî şeklinde uygulayarak, şiirlerinde Rüsûhî mahlâsını kullandı. Yazdığı Mesnevî şerhi nedeniyle “Mesnevî Şarihi” (mesnevi yorumcusu) unvanıyla da anıldı. Öğrenimine Ankara’da başladı. Tasavvuf yoluna girmeden önce İslâmî ilimleri öğrendi. Arapça ve Farsçayı bu dillerde eser verecek ve şiir yazacak derecede bilirdi. Ankara ve çevresinde yaygın olan Bayramiyye tarikatına girerek şeyhlik makamına kadar yükseldi. Halvetiyye tarikatından icâzet (yeterlilik) aldı. Bayramî şeyhi olarak irşad (Hak yolunu gösterme) görevi üstlendi. Konya’da Mevlevî dergâhı şeyhlerinden Bostan Çelebi ile tanışarak onun teşvikiyle Mevleviyye tarikatına girdi. Mevlevîliğin usul, âdâb ve erkânını kısa sürede öğrendi. Daha sonra İstanbul’a gitti. Devrin ilim ve fikir hareketleriyle yakından ilgilenerek bilgisini genişletti. Kısa sürede ilim ve tasavvuf çevrelerinin saygı duyduğu önemli bir şahsiyet haline geldi. 1610 yılında Galata Mevlevîhanesi şeyhi oldu ve ölümüne kadar (yirmi bir yıl) bu makamda kaldı. Kabri Galata Mevlevîhânesindedir.

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî’sine yazdığı şerh (açıklama) ile ünlendi, bundan dolayı Hazret-i Şârih diye anıldı. Çağındaki ilim ve fikir hayatına hâkim olan şerhçiliğin etkisiyle Herevî, İbnü’l-Arabî, İbnü’l Fârız ve Mevlâna gibi büyük mutasavvıfların eserlerini şerh etti. Mevlevîliğin esaslarına sadık kaldı, Ehl-i sünnet ilkelerine bağlı bir mutasavvıftı. Hem şeriatın hükümlerine önem vermeyen mutasavvıflara karşı cephe aldı hem de tasavvufu sapkınlık sayan ulemâya (alimlere) ve medrese mensuplarına reddiyeler yazdı. Mesnevi-i Manevi’yi mevlevihanelerde bir eğitim ve öğretim malzemesi olarak kullandı. Hatta bu konudaki başarısından dolayı kendisinden sonra Mesnevi okutacak kimselere verilen okutma ruhsatlarında, yani icazetlerde onun yöntemi önemli bir şart kabul edildi. Bu çalışmalarının yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler de yazdı.

ESERLERİ:

Dîvan, Minhâcü’l-Fukarâ (1840-41; yay. haz. Sadettin Ekici - Meral Kuzu, 1996), Mecmûatü’l-Letâif ve Ma’mûretü’1-Maârif (Mesnevî Şerhi, 1841-42), Fâtihü’l-Ebyât (Mesnevî’nin ilk on sekiz beytinin şerhi, Mesnevî Şerhi ile yayımlandı, 1841-42), Câmiü’l-Âyât (Mesnevî’deki âyet, hadis ve Arapça beyitlerin şerhi), Hall-i Müşkilât-ı Mesnevî (Mesnevî’deki hikâyeleri açıklaması), Tuhfetü’l Berere (Mesnevî’den seçilen bazı beyitlerin şerhi ve Ankaravî’den şiirler eklemeli), Simâtü’l- mûkınîn (Mesnevî’nin dîbâcesinin şerhi, Arapça), el-Mekasıdü’l âliyye fî şerhi’t-tâiyye - Şerh-i kasîdeti’l-mîmiyye ve’l-hamriyye (İbnü’l-Fârız’dan), Miftâhu’l-belâga ve Misbâhul-fesâha (dil, 1867-68), Zübdetü’l-fuhûs fî nakşi’l-fusûs (Câmî’nin İbnü’l Arabî şerhinin çevirisi, 1910-11; ), Şerhu Heyâkili’n-Nûr, Îzâhu’l-hikem (Sühreverdî-i Maktûl’den çeviri), Semâ RisâIesi, er-Risâletü‘t-tenzîhiyye fî şe‘ni’l-Mevleviyye (Arapça), Hadîs-i erbaîn Şerhi (hadis şerhi), Fütûhât-ı ayniyye (tefsir, 1910-11), Şerh-i Nakşe’l-Fusûs (İbn Arabî’nin Fusus’unun özeti, yay. haz. İlhan Kutluer, 1981), Şerh-i Mesnevî (6 cilt), Miftâhü’l-Belâğa ve Misbâhu’l-Fesâha, Niseb-ı Mevlevî, Hüccetü’s-Semâ, Şerhu Kasîdeti’t-Taiyye, Şerhu Fusûsi’l-Hikem, Misbâhü’l-Esrâr, Şerhu Kasîdeti’l-Münferice, el-Fâtihatü’l-Ayniyye fî Tefsîri Sûreti’l-Fâtiha, er-Risâletü’t-Tenzîhiyye fi’ş-Şâni’l-Mevleviyye, Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevi Erkanı (2002).

HAKKINDA: Ali Cânip Yöntem / Ankara’da Yetişen Meşhur Sîmâlardan Ankaravî İsmâil Efendi (Hayat Mecmuası, sayı: 21, 1909-10), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Abdülbâki Gölpınarlı / Mevlâna’dan sonra Mevlevîlik (1953, s. 143), Erhan Yetik / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 3, 1991, s. 211-213), Erhan Yetik / İsmail-i Ankaravî - Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (1992), N. Fazıl Duru / Firavun’un İbrahim’i Ateşe Atması Yahut Minhâc’ı Doğru Okumak (Hece, sayı: 7, Temmuz 1997), Yusuf Turan Günaydın / Minhâcü’l-Fukarâ (Özlenen Fark, sayı: 13, Ağustos 1997).

Ayrıca, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Erhan Yetik tarafından “İsmail Ankaravî’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri” başlığıyla bir doktora tezi (1982) yapıldı.

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör