Yusuf Raif (Hasan Efendioğlu)

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
-

19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1836, Diyarbekir - Ö. ?). Diyarbakır'ın köklü ailelerinden Mukabelecizade Hasan Efendi merhumun oğludur. Annesi ise ünlü şairlerimizden Hâmî merhumun ahfadındandır. Bu aileye daha önceleri Rûznâmecizade denmekte idi. Şaban Kâmî Efendi'cten hususî ders aldı. Tah­silini tamamladıktan sonra Halep, Şam, Bağdat taraflarını dolaştı. Bazı memuriyetlerde, bu arada Beşiri nahiye müdürlüğünde bulundu. Son za­manlarını ziraatla uğraşmakla geçirmiştir. Ölüm tarihini tesbit edilememiştir. Ali Emirî merhumun beyanına göre mürettep divanı mevcuttur. Farsça şiirleri de vardır. Bir gazeli örnek verilmektedir.   

KAYNAK: Tşa (s. 336), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 3), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

 

 

GAZEL

Şu şeb mecliste gördüm mest-i nâzım deste câm almış

Bu lûtf-u tab' iie Hatem gibi âlemde nâm almış

 

Makam-i mağme-i mutrib usul-i nâle-i tambur

Bu hây u hûy-i rindâneyle meclis intizam almış

 

Küşad olsa acep mi gözlerim Yakub-veş gamdan

Bihamdillâh gönül o mah-i Ken'an'dan peyâm almış

 

O servin meyve-i vasim düşürmektir bu şeb korseli

Gönül hayfa dimağa nâbecâ bir fikr-i ham almış

 

Geçer Mecnun gibi dünya ü ukbanın havasından

Nesîm-i zülf-i Leylîden o kim ıtr-i meşâm almış

 

Figanı artar eksilmez demodem andelib-âsâ

O kim bu rûzigârın hâr u zârından makam almış

 

Bu dehr-i bî-vefada bir kalender meşrebim

Raif ki benden hırka-pûşan-i cihan feyz-i kelâm almış

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 3).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör