Ahmed Muhtar Paşa

Küratör, Asker

Doğum
Ölüm

Asker, müzeci (D. 1861, İstanbul – Ö. 1926, İstanbul). İlköğreniminin dışındaki orta, lise ve yükseköğrenimini askerî okullarda tamamladı. Topçu erkân-ı harp yüzbaşısı olarak Harbiye’yi bitirdi. Harp Okulu ve Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûn (Topçu Kurmay ve Askerî Mühendis Okulu)’da öğretmenlik yaptı. II. Abdülhamid tarafından modern silâhlar konusunda araştırmalar yapması için Almanya ve Fransa’ya gönderildi. 19 Kasım 1888’de Miralay (Albay) rütbesinde iken ek görevle Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne İdâdîsi cerr-i eskâl (mekânik) öğretmenliğine getirildi. On iki yıl bu görevde bulunduktan sonra 1900’de Mülkiye’deki öğretmenliğinden ayrıldı. 1908’de Ferik (Korgeneral) oldu. Askerî Müzeyi kurdu. 1923’te I. Ferik (Orgeneral) rütbesinden emekliye ayrıldı. Müzeciliği ile tanınmıştır.

ESERLERİ:

Muhteriât-ı Cedîde’den Çapı Büyük Seri Ateşli Toplar (1893), Devr-i Hâzırda Osmanlı Topçuları (1899), Ahvâlnâme-i Müellefât-ı Askeriye-i Osmâniye (1900), A’yâd-ı Mefâhir-i Milliye-i Osmânıye’den Osmanlılığın Avrupa Tarzı Tesisi yahut Fet-i Celîl-i Kostantiniyye (1900), Külliyât-ı Ulûm ve Fünûn-ı Harbiyeden Deniz ve Sahil Muharebelerinin Vesâit vei Kavâid-i Esasiyesi yahut Rehber-i Muzafferiyât-ı Bahriye (1900), 1073-1075 [1657-1659] Seferi’nin Vekâyi-i Esâsiyesi / Saint-Gothard’da Osmanlı Ordusu (1910), Kırım Sefer-i Meşhûru Evâilindeki 1270 (1854), Osmanlı-Rus Tuna Seferi ve Bunun Nihayetindeki Silistre Müdafaa-i Kahramanânesi (1922), Türkiye Devletinin En Mühim ve En Meşhur Esfârından 1828, 1829 Türkiye-Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi yahut Vakitsiz Seferin İbret ve İntisbah Dersleri (2 cilt, 1928), Dumansız Barutlar.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör