Ahmed Karahisarî

Hattat

Ölüm
Diğer İsimler
Ahmed Şemseddin Karahisarî, Ahmed Karahisârî

Hattat (D. 1470, Afyonkarahisar – Ö. 1556, İstanbul).  Tam adı Ahmed Şemseddin Karahisarî’dir. Ailesi, yetişmesi ve öğrenim durumu hakkında yeterli bilgi yoktur. II. Bayezid devrinin ilk yıllarında ilim tahsili için İstanbul'a gittiği ve hayatının sonu­na kadar İstanbul'da kaldığı bilinmekte­dir. Fâtih Sultan Mehmed zamanında bir grup sanatçıyla beraber İs­tanbul'a giderek yerleştiği tahmin edi­len İranlı hattat Esedullah-ı Kirmânî'den meşk etti. Halvetiyye şeyhlerinden Cemâleddin İshak Karamâni’ye bağlanarak tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra hilâfet aldı. Eserlerine koyduğu notlarda Esedullah-ı Kirmânî’yi hocası olarak belirtir. Doksan yaşlarında vefat eden Karahisârî, Cemâleddin İshak Karamâni’nin Süt­lüce'deki tekkesinin bahçesine defnedil­di. Vefatına Hüdâyî Mustafa Efendi, “Geç­ti hayfâ Karahisârî-i pir” (963) ibaresini tarih düşürdü.

Tezkirelerde Karahisârî'nin tasavvuf ah­lâkının canlı bir örneğini teşkil ettiği, zâhidâne, mütevazi ve sade bir hayat yaşa­dığı, şiir ve terzilikte de hüner sahibi bir sanatkâr olduğu kaydedilmektedir. Celî ve müsennâ ya­zılarda Fâtih devri hattatlarından Yahyâ Sûfî ve Ali b. Yahyâ Sûfî'nin yazılarını ör­nek alarak harf bünyesinde ve kompozis­yonlarda âhenge kavuşup kendi adıyla anılan üslûbu ortaya koydu. Onun harf ve keli­melere kazandırdığı biçim, oran, istif ve farklı sayfa tasarımlarıyla en güzel şekli­ne ulaşır. Yaptığı yeniliklerle pek çok sanatkârı etrafında toplayan Karahisârî kısa zamanda "Şemsü'l-hat" ve Yâkut-i Rûm diye anılmaya başlayıp büyük bir ustalık ve itina ile düzenlediği celî sülüs, muhakkak, müsennâve müselsel kompo­zisyonlar hattatlara örnek teşkil etti.

KAYNAKÇA: Ekrem Hakkı Ayverdi / Fatih Devri Hattatla­rı ve Hat Sanatı (s. 24, 1953), Rıfkı Melûl Meriç / Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırma­ları (s. 58-66-68, 1953), Süheyl Ünver / Hattat Ahmed Karahisarî (1964), Ömer Lütfı Barkan / Süleymaniye Cami ve İmareti İn­şaatı 1550-1557 (1979), M. Uğur Derman / Türk Hat Sanatının Şaheserleri (1982), Ali Alparslan / Ünlü Türk Hattat­ları (s. 49-64, 1992), Muhittin Serin / Hat Sanatı ue Meşhur Hattatlar (s. 109-113, 1999) - Muhittin Serin / TDV İslam Ansiklopedisi (C. 24, s. 421-424, 2001), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 5, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

Hat örneği

Hat örneği

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör