Ahmed Hicri Efendi

Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Semhiyye (Topçuoğlu) Medresesi

Şair (D. 1875, Tosya – Ö. 1920). Babası Hasan Rüşdi Efendi, Devrekâni’nin Çalkaya köyünden Ali İmam oğullarından Abdullah’ın oğludur. Kastamonu’da Atabey Medresesi Müderrisi İskilipli Alı Rıza ve bu zat ölünce de Semhiyye (Topçuoğlu) Medresesinde okuyup, Müderris Sırtlızade Ali Senaî Efendi’den 1867 yılında icazet aldı. Tosyalı medrese arkadaşlarının daveti üzerine 1870 yılında Tosya’ya gitti. Bir ay kadar orada kaldı, beğenip yerleşmesi teklif edildi ve hocasının müsadesi üzerine yerleşerek, Abdürrezzak camii medresesinde tedrise, camide vaizliğe başladı. 1908 tarihinde ölen babasına bu tarihe kadar yardım etti ve bu tarihten sonra da müderrislik yaptı. İcazetnamede; sarf ve nahiv, mantık, meani, fıkıh ve usul-i fıkıh, hadis ve usul-i hadis, tefsir ve usul-i tefsir, kelâm, ferâiz, aruz, âdap, akliyyat ve nakliyyat, rivayet ve dirayet ilimlerinden icazetli olduğu yazılıdır. Hicrî, rüştiye mektebi hocalığında, bidayet mahkemesi, idare ve maarif meclisleri azalıklarında da bulunmuştur.

Hicrî’nin divan tarzında tertipli ve her çeşitte şiirleri, değerini belirtecek kadar üslûp ve sanat taşır. Divan’ı 1918 yılında şairin evi ile birlikte yandı. Tarih kıt’aları dışındaki şiirlerinde tarih yoktur. Bu sebeple şiir yazmaya ne zaman ve hangi çağında başlamış olduğu bilinmiyor. Sanat değeri ne olursa olsun Hicrî, yanık ve içli bir şairdir. Samimi ruhu, mısralarında yükselir. Şair Hicrî, Orta Asya’dan kopup gelen Türk medeniyet selinde ozanlar geleneğinin coşturduğu millî sanat hamlesiyle hız almış mahallî kabiliyetlerden birisidir. Kendisini saz şairi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Şiirlerinde aşık tarzının izi bulunmasına ve onların bazılarını hece vezniyle yazmış olmasına rağmen Hicrî daha çok klâsik edebiyat mensubudur.

Hece vezniyle ve oldukça fazla olan şiirleri koşmalardan ibaret olup 11 (6+5 veya 4+4+3) lidir. Bu şiirlerinde de fazlaca Arapça ve Farsça terkipler kullanması, kendisinin klâsik edebiyat mensubu olduğu hususundaki kanaati kuvvetlendirmektedir. 1920 yılında vefat etti. Hıdırlık’ta, Künbette babasının yanına defnedildi.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör