Ahmed Hamdi Şirvânî

İslam Bilgini

Ölüm
Burç

İslâm bilgini (D. ?, Şirvan / Azerbaycan - Ö. 1889, İstanbul). Tahsilini İstanbul’da tamamladı. İstanbul’da bazı memurluk ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Teftiş ve Muayene Heyeti Reisliği yaptı.

ESERLERİ:

Terceme-i Makâmât-ı Harîrî, Hindistan Seyahatnâmesi (yay. haz. Fatma Rezan Hürmen, 1995), Usûl-i Fıkıh, Hülâsatü’l-Ferâiz, Makâletü’l-Urefâ fî Mesâili’l-Hükemâ, İlm-i Arûz ve’l-Kavâfî, Muhtasar Mantık, Nesâyihu’ş-Şubbân.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör