Ahmed Fevrî

Bilgin, Divan Şairi

Doğum
-
Ölüm
-
Burç
Diğer İsimler
Ahmed Abdullahoğlu Fevri

Divan şairi ve bilgin (D. ?, Dirac kasabası / Arnavutluk - Ö. 1570). Kaynaklarda adı Ahmed Abdullahoğlu Fevri diye de geçer. Çocuk iken bir akın esnasında Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa tarafından İstanbul'a getirildi. Burada Nakkaş Ali Bey adında birinin himayesine verildi. Medreselerde iyi bir görerek yetişti. 1547 yılında Bursa'da Kadı Medresesine müderris olarak atandı. Başarısı göstererek müftü oldu.

Yurtsever bir devlet adamı olarak kişiliğini kabul ettirdi. 1553 yılında II. Selim'in  yanında Nahçivan seferine katıldı. Dönüşünde 1566-1567 arası İstanbul Sultaniye Medresesinde müderrislik yaptı. Hayatının son yıllarında Müftü olarak Şam'a gönderildi ve 1570 yılında orada öldü. Ölüm tarihi üstüne "Revan oldu bekâdânna Fevri" dizesini yazdılar.

Fevri, 16. yüzyılın en iyi şairlerinden biri olarak sayıldı. Âşık Çelebi, Hasan Çelebî, Lâtifi tezkerelerinde büyük bir şair ve söz ustası olduğuna dair nükteli sözler söylenir. O, dönemin seçkin şairi olmakla beraber, ayni zamanda büyük bir bilgin olarak da kabul edilmiştir. Bursalı Mehmet Tahir'e göre Divan edebiyatımızda ilk defa Tahmis ve Takdis yazan şairdir. Diğer taraftan Arap ve Fars edebiyatları hakkında derin bilgilere sahiptir. Bir söylentiye görev Mevlevî, bir söylentiye göre ise Alevidir.

Ahmed Fevri'nin Divan'ı basılmamıştır. Kaynaklar onun Kanunî Sultan Süleyman'ın Divan'ını düzenlediğini söyler. Kaleme aldığı diğer eserleri değerlidir.

Ahmed Fevri'den bir kaç beyit:

Sana ben can feda ettim hasetten düşmanım öldü / Meseldir bu ki harcı bir olur nâkesle cömerdin.

...

Güneş ruhsarına Fevri gibi âşık değil çünkü / Niçün gördükçe sen meh-rûyu mihr-i asûman titrer.

ESERLERİ:

Divan (Basılmadı), Ahlâk-ı Süleymanî (Kanuni hakkında), Dürer-i Güher Haşiyesi, Miftahü'l -Meâni (Farsça'dan çeviri).

KAYNAK: İbrahim Alaeddin Gövsa / Tiirk Meşhurları (s. 138, 1946), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 2, s. 504 -505 1987), Halûk İpekten / Türk Edebiyatı Kaynaklarından Türkçe Şuara Tezkireleri. Erzurum 1991), Refik Özdek / Türkmenlerin Altın Kitabı (c. 3, s. 605, 1990), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (Üçüncü Kitap, s. 13-14, 2004).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör