Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi

Tarihçi

Doğum
-
Ölüm
-
-

Tarihçi (D. 1490-91 ? - ?). “Koca Nişancı” lâkabı ile şöhret buldu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kendisi Selimnâme adlı eserinde 1557’de nişancılıktan emekli olduğunda yaşının yetmişe yaklaştığını belirttiğine göre, 1490-91 yıllarında doğduğu kabul edilebilir. Gerek tarihî ve ilmî eserleriyle gerek Osmanlı kanunlarının düzenlenmesi ile ilgili hizmetleriyle tanındı. Memleketinde bir süre öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gelerek Sahn-ı Seman Medresesini bitirdi. Divanî (bir yazı türü) yazısının güzelliği ve yazı yazmadaki maharetinden dolayı Yavuz Sultan Selim zamanında Divân-ı Hümâyûn kâtipliğine tayin edildi. 1524’te incelemeler ve yeni düzenlemeler yapmak üzere Mısır’a gönderildi. Bu çalışmaların sonunda çıkarılan yeni Mısır kanunnamesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı. Mısır’dan döndükten hemen sonra reisülküttap (başkâtip, 1525) oldu ve on yıl bu görevi sürdürdü. Yirmi üç yıl aralıksız olarak nişancılık (padişahın tuğrasını çeken görevli) hizmetinde bulundu. Ferman, menşur, nâme gibi padişah adına çıkarılan yazılarda, kullandığı hitaplar ve ifade biçimleri, en az XVII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı bürokrasisinde örnek oldu. Osmanlı kanunlarının tutarlı ve kullanışlı bir hukuk sistemi olarak geliştirilmesinde, nişancıya “müftî-i kânûn” denilecek kadar bu hukukun itibarının artmasında, hatta Sultan Süleyman’a “Kânûnî” lakabının verilmesinde Celâlzâde Mustafa’nın büyük payı oldu.

ESERLERİ:

Tabakâtü’l-Memâlik, Mohaçname, Fetihname-i Rodos, Fetihnâme-i Karaboğdan, Selimnâme (Meâsir-i Selim Hânî), Mevâhibü’l-Hallâk fî Merâtibi’l-Ahlâk, Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî, Hediyyetü’l-Mü’minîn, Cevâhirü’l-Ahbâr fî Hasâili’l-Ahyâr, Kanunnâme, Tarih-i Kale-i İstanbul ve Mâbed-i Ayasofya (Tuhfetü’l-Mülûk).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör