Mevlâna Hâlid

Mutasavvıf, İslam Bilgini, Şair

Ölüm
09 Haziran, 1827
Diğer İsimler
Ebü’l-Bahâ Ziyâeddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyni’l-Osmanî

Mutasavvıf-şair, İslâm bilgini (D. 1779, Karadağ / Süleymaniye – Ö. 9 Haziran 1827, Cebelikasiyûn / Şam). Tam adı Ebü’l-Bahâ Ziyâeddîn Hâlid b. Ahmed b. Hüseyni’l-Osmanî’dir. Nakşibendî tarikatinin Hâlidîlik kolunun kurucusudur. Kadirî tarikatine mensup bir aileden gelen Mevlâna Hâlid, öğrenimini Bağdat’ta tamamladı. Tasavvufî arayışı sonucu Hindistan’a giti ve burada Abdullah-ı Dehlevî’nin öğrencisi oldu. Ondan aldığı hilâfetle Süleymaniye’ye döndü; önce Bağdat sonra da Şam’da irşat (Hak yolunu gösterme) çalışmaları yürüttü. Tasavvufî ve ilmî çalışmaları o derece etkili oldu ki kendisinden önce Kadirîliğin hâkim olduğu Irak ve Suriye bölgelerinde Mevlâna Hâlid’le birlikte Nakşibendîlik yaygınlaştı. Yetiştirdiği çok sayıda öğrenci aracılığıyla söz konusu bölgelerle birlikte Türkiye’nin güney bölgelerinde ve halifeleri aracılığıyla tüm Türkiye’de etkili oldu.

ESERLERİ:

Dîvân (çev. ve şerh: Sadrettin Yüksel, 1977), Şerh-i Akâid Hâşiyesi, Siyelkûtî’ye Ta’lîkat, Risâle fî İsbâti’r-Râbıta (haz. Mehmed Zahid Kotku, 1990), İrâde-i Cüz’iyye Risâlesi, Cilâü’l-Ekdâr, Ferâidü’l-Fevâid/İtikadnâme (haz. Hüseyin Hilmi Işık, 1996), Hediyyetü’l-İhvân fî Âdâbi Zikri’l-Mennân (haz. Mehmed Zahid Kotku), Buğyetü’l-Vâcid fî Mektûbâti’l-Mevlâna Hâlid (haz. Dilâver Selvi-Kemal Yıldız, 1993).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Süleyman Uludağ - Hamid Algar / “Hâlidiyye” (TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XV), “Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî ve Talebeleri-I: Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî (k.s)” (Özlenen Fark, sayı: 24, Temmuz 1984), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör