Yönetici, akademisyen, bürokrat, siyaset adamı, milletvekili, nazır, (D. 1869, Lofça – Ö. 1935). Meşrutiyet döneminin tanınmış idareci ve siyaset adamlarındandır.. Yemen Posta ve Telgraf Müdürlüğünde bulunan Mehmet Haki Efendi’nin oğludur. Yirmi yaşlarında iken Yemen’de Gümrük memuru oldu. Çç dört yıl sonra İstanbul’a yine Gümrük memurluğu ile gelerek, Hukuk tahsilini de bitirdikten sonra Selanik Gümrük Müdürlüğüne tayin edildi. 1908 ihtilalinden sonra Selanik Rüsumat Nazırı, bir sene sonra Edirne Valisi, 1910’da İttihad ve Terakki Cemiyeti Umumî Kâtibi oldu. Aynı yıllarda Selanik Hukuk Mektebinde dersler de verdi. 1911’de Dâhiliye Nazırlığına getirildi.

1912’de Gümülcine Mebusu ve ikinci defa Dâhiliye Nazırı, sonra tekrar ve geniş salâhiyetle Edirne Valisi oldu. 1914’te Bursa Mebusu seçildi. Sonra Meclisi Mebusan Reisliğine getirildi ve Birinci Cihan Harbi Mütarekesinde İttihat ve Terakki yöneticileriyle birlikte Malta’ya sürgün gönderildi. Oradan ve tedavi için gittiği Almanya’dan dönüşünde Millî hükümet tarafından önce Adana, sonra Bursa Valiliklerine tayin edildi. 1923’te Reji Umum Müdürü oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra İnhisarlar İdare Meclisi Reisliğine atandı. Türk-Fransız Muhtelit Hakem Mahkemesinde Türk Hakemi oldu ve bu mahkemenin kaldırılmasına kadar o vazifede bulundu. Ayni zamanda Hukuk Fakültesine Müderris de seçilerek Üniversite teşkilâtına kadar da müderrislik görevinde kalmıştır. Son görevi, 1933'e kadar sürdürdüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi müdürlüğüydü

Derslerine dair “Borçlar Kanunu Şerhi” (Sabri Şakir Ansay ile birlikte. 2 cilt, 1929) adlı bir eseri basılmıştır. Çalışkan ve dürüst bir insan olarak tanınmıştı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974),   Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör