İbrahim Yılmazçelik

Akademisyen, Tarihçi, Yazar

Doğum
Eğitim
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarihçi, akademisyen, yazar. 1961 yılında Tunceli’de doğdu. Aslen Elazığlı bir ailenin çocuğudur. Elazığ Merkez köylerinden Sarılı köyünden olup, Anne tarafından Çarsancaklıdır. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü, 1984-1985 öğretim yılında, Dönem Birincisi olarak bitirdi. Mezun olduğu bölüme aynı yıl araştırma görevlisi olarak atandı ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimime başladı. 1987 yılında  “392 Numaralı Harput Şer‘iyye Sicili”  konulu tezi hazırlayarak yüksek lisansını tamamladı.

1987 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda başladığı doktora çalışmasını, 1991 yılında  “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır 1790-1840 (Fizikî, İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapı”  konulu tezi ile tamamladı.

1992 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1997’de Doçent oldu. 1998 tarihinde Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevini 2000 yıına kadar sürdürdü. Aynı yıl içinde bir süre Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 yılında Profesör unvanını aldı. 2004 yılında atandığı Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini 2010 yılına kadar sürdürdü.

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik’in Yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde Diyarbakır Eyaleti ve şehir tarihi konusundaki önemli uzmanlardan bir tanesi olup, Harput ve Dersim tarihi konusunda da önemli çalışmaları vardır. Ayrıca çeşitli konularda, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Askeri Tarih Komisyonu üyesidir.

Prof. Yılmazçelik’in, Diyarbakır tarihi konusunda pek çok yayını bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

 “Amid Sancağı (1567 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre” (Osmanlı Araştırmaları, The Journal of Ottoman Studies, No: XVI, İstanbul, p.121-162, 1996); “Arifî Paşa'nın Seyahatnamesi Diyarbakır Seyahati” (Mustafa Öztürk ile, TTK, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, No: 22, Ankara, p. 91-110, 1998); “Diyarbakır Eyaletinin Yeniden Teşkilatlandırılması (1848-1864)” (Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara, p.221-237, 1999); “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)” (Fırat Üniversitesi SBE No:1, Elazığ, p.233-287, 2000);  “XVIII. ve XIX. Yüzyılda Diyarbakır Kalesi ve Surları” (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 5, Isparta, p.61-82, 2000); “Malî ve İdarî Bir Birim Olarak Diyarbakır Voyvodalığı” (XIII. Türk Tarih Kongresi” s.1209-2047, 4-8 Oct. 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, C. III, Part:3, Ankara, 2002); “Osmanlı Döneminde Diyarbakır"da Yönetim-Halk Münasebetleri” (38. ICANAS - Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara); “XIX. Yüzyılda Diyarbakır Eyaletinde Yönetim-Halk Münasebetleri” (Prof.Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, Samsun, p.371-387);  “XVIII. Yüzyılda Diyarbakır Eyaletinin İdari Yapısı” (Askeri Tarih Bülteni, No: 36, p.135-142, Feb.1994); “Şer'iyye Sicillerinin Toplu Katoloğuna Doğru Diyarbakır Şer'iyye Sicilleri” (Türk Dünyası Araştırmaları, No:90, p.41-62, May.1994); “XVIII. Yüzyıl İle XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Eyaletinin İdarî Yapısı ve İdarî Teşkilatlanması” (DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, No 29, Ankara, p. 217-237, 1997); “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Şehrinde Mahallelerin Tarihi ve Fiziki Gelişim Seyri” (Diyarbakır Müze Şehir, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları No:1271, İstanbul, p.195-210, 1999); “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaletinin İktisadi ve Sosyal Durumu” (Diyarbakır Müze Şehir Yapı ve Kredi Bankası Yayınları No:1271, İstanbul, p.471-511, 1999); “Osmanlı Döneminde Diyarbakır Eyaletinin İdari Taksimatı” (Murat Havzası Dergisi, Year:1, No: 1, p.9-12, 2006); “Osmanlı Döneminde Diyarbakır Eyaletinin İdari Taksimatı III” (Murat Havzası Dergisi, Year:2, No:3, p.9-12, 2007); “1780-1838 Tarihleri Arasında Diyarbakır Valileri ve Kiki Abdi Paşa’nın Muhellefatı” (I. Bütün Yönleriyle Diyarbakır Sempozyumu, p.265-316, 27-28 Oct. 2000, Bildiriler, Ankara, 2001);  “XIX. Yüzyılda Osmanlı Taşra Teşkilatının Önemli Merkezlerinden Biri Olan Diyarbakır’da Bazı Görevlilerle İlgili Tespitler”, OTAM, Sayı:31 Bahar 2012, Ankara, 2013,  s.225-241; " Seyahatnameler ve Ortadoğu ", Geçmişten Günümüze Seyahatler ve Seyahatnameler,  Editör: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 79-110; “Yakınçağlarda Diyarbakır’da Tarım ve Hayvancılık Konusunda Bazı Tespitler” Diyarbakır Ekonomi Tarihi, Editörler: Prof. Dr. Kenan Haspolat, Yrd. Doç. Dr. M. Halis Özer, Öğretim Gör. Ahmet Akaydın, Uzman Matbaacılık. İstanbul,2012, s.34-45;  “Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbekir Eyaleti'nin Sosyal Durumu”, Diyarbakır Sosyo-Kültürel Tarihi, Editör: Prof. Dr. Kenan Haspolat, Uzman Matbaacılık, İstanbul, 2012, s.11-35.

 

ESERLERİ (Kitap):

 

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır 1790-1840 (Fizikî, İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapı, 1995), Diyarbakır Şer'iyye Sicilleri (Kataloğ ve Fihristleri, 2001), El-Cezîre’nin Muhtasar Tarihi, (Mustafa Öztürk ile birlikte, 2004), Dersim (Tunceli) Tarihi (Ahmet Halaçoğlu ile birlikte, 1994), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır 1790-1840 (Fizikî, İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapı, 1995), XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı (İdari, İktisadi ve Sosyal Hayat, 1998), Osmanlı-Yunan Harbi (Osmanlı-Yunan Seferi 1313/1897; Ahmet Aksın ile birlikte, 2001), Tarihi Gerçeklerle Osmanlı-Yunan Harbi (Ahmet Aksın ile birlikte, 2007), Osmanlı Devleti Döneminde Dersim Sancağı İdari, İktisadi ve Sosyal Hayat (2011), Osmanlı Tarihi El Kitabı (Beşinci ve Altıncı Bölüm, Editör: Tufan Gündüz, 2012), Osmanlı Döneminde Diyarbakır Üzerine Tespitler ve Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri (Katalog ve Fihristler) (2019).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009, c. 12, 2015) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör