Divan şairi, mutasavvıf (D. 1839, Girit / Kandiye – Ö. 1894, İstanbul). İptidaî Mektebini bitirdiken sonra dayısı Noca Salih Racih Efendi’den ve diğer âlimlerden ders aldı. Kandiye, Nalviz, İzmir gibi şehirlerde kaymakam muavinliği, idare meclisi başkâtipliği gibi görevlerde bulundu. Yakalandığı bir hastalıktan kurtulamayarak İstanbul’da öldü. Vasiyeti gereği İskenderun yakınlarındaki Bilân beldesine defnedildi. Çevirilerinden mutasavvıf olduğu anlaşılmaktadır.

ESERLERİ:

Vâsıtatü’s-Sülûk fî Siyâseti’l-Mülûk (çeviri), Ferâidü’l-Fevâid (Hâfız Divanı Şerhi), Âdâb-ı İnsân (Gazâlî’den), Risâle-i Râbıta (Mevlâna Hâlid’den).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör