İbrahim Nazîma

Tasavvufçu, İslam Bilgini

Ölüm

İslâm bilgini, tasavvufçu (D. ? - Ö. 1774, Edirne veya Eski Zağra). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet müderrislik yaptı. Sonra kadılık mesleğine geçti. Tasavvuf eğitimini Sezâî-yi Gülşenî’den aldı.

ESERLERİ:

Risâle-i Ehâdîs-i Kudsiyye, Risâle-i Erbaîn alâ Kelimeteyn, Risâle-i Erbaîn-i Sülâsiyye, Kavsiyye bâ-Ehâdîs-i Şerîfe ve Ebyât-ı Latîfe, Münci’l-Melâl ve Mevsılü’l-kemâl, Risâle-i Nuût-ı Şerîfe (Türkçe ve Farsça), Muammeyât, Tercüme-i Kasîde-i Münferice, Tercüme-i Risâle-i Etvâr-ı Seb’a, İnsânnâme, Şerhu Kıt’a-yı “Aynâni aynâni lem yektüb-hümâ kalem”, Şerhu Gazel-i Mevlâna, Şerhu Gazel-i Niyâzî-i Mısrî, Manzûme-i Ahlâkiyye, Beyân-ı Rûh bâ-Akvâl-i Sahîha, Behcetü’l-ebrâr ve Lem’atü’l-esrâr, Tuhfe-i Gülşeniyye, Tuhfetü’ş-letâif fi’n-nevâdir ve’l-emsâl ve’l-garâib, Câmiu’l-mu’cizât, Tuhfetü’z-zevrâ, Risâletü’l-furuk, Muhtasar Târîh-i Osmânî, Muhtasar Târîh-i Edirne, Terceme-i Câmiu’l-hikâyât, Dîvan, Mecmûa-yı Mek’âtib, Şerh-i Gazel-i Usûlî, Beyân-ı Hurûf-i Teheccî.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör