İbrahim Müteferrika

Yayıncı, Yazar

Ölüm

Türkiye tarihinde ilk basımevini kuran kişi, yayıncı, yazar (D. 1674, Kaloşvar / Romanya - Ö. 1747, İstanbul). Macar kökenli Kalvenist bir Macar ailenin oğlu olan İbrahim Müteferrika’nın, Müslüman olmadan önceki adı bilinmemektedir. İyi bir eğitim gördükten sonra rahip olmak üzere Protestan kilisesinde öğrenim gördüğü sırada İstanbul’a getirildi (1692). İyi bir ilâhiyat öğrenimi görmüş olması, İslâm dinini kolayca tanımasına ve kabul etmesine yardım etti. Yine de İslâm dinine girişi, doğal olarak, yaşamının önemli bir dönüm noktasıydı. Ömrü boyunca İslâm dininin ve kültürünün hizmetinde oldu. 1715 yılında Avusturya’ya düzenlenen sefer sırasında, haberleşme konusunda devlete hizmet etti.

İbrahim Müteferrika, başka diller de bilmesi nedeniyle, kimi devletlerle görüşmeler yapan heyetlerde bulundu. O yıllarda Osmanlıya sığınan ya da davet edilmiş olan ve geçici bir süre için Türkiye’de kalan Macar Prensi II. Ferenc Rakoezi’nin tercümanlığını ve kâtipliğini yaptı. Sonra, Macaristan’daki öğrenimi sırasında basım ve hak (kakma) işlerini de öğrendiğinden basımevi kurma izni istedi. 1719-20 yıllarında, Yirmisekiz Çelebizâde Sait Efendi ile ilk Türk basımevini kurma çalışmalarına başladı. Basımevinin sağlayacağı yararları anlatan ayrıntılı bir raporu, Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya sundu. Sadrazam bu öneriyi olumlu karşıladı.

Ancak İstanbul’da basımevinin kurulması sosyal bir hazırlığı gerektiriyordu. Zira o zamana kadar kitap yazmakla geçimlerini sağlayan hattatlar, bu işten zarar göreceklerdi. Ancak ilim ve irfanı memleketin her tarafına yaymak isteyen İbrahim Müteferrika, zamanın şeyhülislâmı Yenişehirli Abdullah Efendi’ye basımevi açmak, kitap basmak konusunda; “Kitap basma sanatını iyi bildiğini söyleyen bir kimse, lügat, mantık, astronomi, fizik ve benzerlerini birer kalıba çıkarıp, buradan kâğıtların üzerine basarak, bu kitapların benzerlerini elde ederim derse, bu kimsenin böyle kitap basmasına şerîat izin verir mi?” diye sordu.

Şeyhülislâm buna: “Kitap basma sanatını iyi bilen bir kimse, bir kitabın harflerini ve kelimeleri birer kalıba çıkarıp, buradan kâğıtlara basmakla, bu kitaptan az zamanda kolayca çok sayıda elde ediyor. Böylece çok ucuz kitap yazılmasına sebep oluyor. Yararlı bir iş olduğundan, şeriat bu kimsenin bu işi yapmasına izin verir. Kitapta yazılı ilmi bilen birkaç kişi, önce tashih etmelidir. Tashih olduktan sonra basılırsa, güzel bir iş olur” yanıtını verdi.

Böylece ilk olarak İstanbul’da bir Türk basımevi kurmak için, İbrahim Müteferrika, 1729’da fetva ve izin almış oldu. Osmanlıda bir basımevinin açılmasına ancak dini olmayan eserler basmak koşulu ile izin verildi. Bunun için de Şeyhülislâm Abdullah Efendi’den dinle ilgili olmayan eserlerin basılabileceği yönünde bir fetva alınmıştı. Makine ve Latin alfabesi kalıpları yurtdışından getirtildi. (Arap alfabesi kalıplarının kaynağı ise açık değildir ve Müteferrika tarafından yapıldığına dair bulgular vardır.) Yalova’da bir kâğıt fabrikası kuruldu. 16 Aralık 1727 tarihinde kurulan basımevi çalışmaya başladı. Bu basımevinde ilk basılan kitap “Kitab-ı Vankulu Lügatı” oldu. Ardından tarih ve coğrafyayla ilgili ve sözlük olan on altı kitap daha yayımladı ve toplam eser sayısı on yediyi, cilt sayısı ise yirmi üçü buldu.

İbrahim Müteferrika 1737’de, Osmanlının Lehistan ile olan anlaşmasını yenilemek için yapılan görüşmelere katıldı. 1738’de Orşava Kalesi’nin teslim alınması için yapılan anlaşmaya başkanlık yaptı. İstanbul’a döndükten sonra, geçirdiği rahatsızlık sonucunda ve 1745 yılında vefat ettiğinde, Kasımpaşa Aynalıkavak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yazar, çevirmen ve fen adamı olan İbrâhim Müteferrika’nın Latinceden çevirileri ve fen kitapları vardır. Bunlardan astronomiye ait “Usûlu’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem” ile din içerikli olan “Risâle-i İslâmiyye” adlı kitapları basılanlar arasındadır. Dürüst, ahlaklı, faziletli, vefakâr ve çok çalışkan bir kişi olan İbrahim Müteferrika, Doğu ve Batı dillerini bir araya toplayan bir sözlük kitabı hazırlamak istedi ise de buna ömrü yetmedi. Jale Baysal, İbrahim Müteferrika’nın yaşam öyküsünden yola çıkarak “Cennetlik İbrahim Efendi” adlı oyunu yazdı (1986). Ölümünden sonra, basımevinin işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmet Efendi’ye verilmişti.

BAŞLICA ESERLERİ:  

TELİF: Risale-i İslâmiye, Vesiletü’t-Tıbaa, Usûlü’l-Hikem fî Nizamü’l-Ümem.

ÇEVİRİ: Füyüzat-ı Mıknatissiye (1731).

   KAYNAKÇA: İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri III (1975), A’dan Z’ye Tarih Ansiklopedisi (1984), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), Erhan Afyoncu / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 21, 2000), Hüseyin Gazi Topdemir / İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı  (2002),   Franz Babinger / Müteferrika ve Osmanlı Matbaası (Çev: Nedret Kuran Burçoğlu, Mart 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör