Melih Yuluğ

Tasavvufçu, Çevirmen

Burç
Diğer İsimler
Abdullah Kâdirî

Tasavvufçu, çevirmen. Tasavvufî kaynaklardan Seyyid Hüseyin Fevzî el-Hasenî Paşa’nın Türkçeye çevirdiği eserleri sadeleştirdi ve yer yer şerh ederek yayına hazırladı. Çevirilerinde Abdullah Kâdirî takma adını da kullandı. Devlet hizmetinde bulundu ve kaymakamlıktan emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Serencâm-ı Râbiatül Adviyye (1980).

SADELEŞTİRME: el-Kehf ve’r-Rakıym fî Şerhi Bismillâhirrahmânirrahiym (el-Ciylî’den, 1979), Ahmediyye Şerhi (Diyarbekrî’den, 1976 ve 1980), Büyük Evliyâullah Silsilesi (Fevzî el-Hasenî Paşa’dan, 1979), Yâsîn-i Şerîf’in Meâl, Tefsir ve Hâssaları (Emîr Sultan’dan, 1984), el-Bâzü’l-Eşheb Gavsü’l-Âzam es-Seyyid eş-Şerîf eş-Şeyh Abdülkâdir-i Geylânî (k.s) Hazretlerinin Hayâtı, (Derûbî-i Bağdâdî’den, 1976), Mecd-i Tâlid Tercümesi (İbrâhim Fasîh’ten, 1980), Tercüme-i Risâle-i Hâlidiyye (Hâlid-i Bağdâdî’den, 1980), Âdâb-ı Mürîd (İbn Arabî’den, 1980), Gaybın Dili – Tâc-ü’l-Evliyâ ve Burhânü’l-Esfiyâ Abdülkadir Geylânî: Menkıbeleri, Hikmetli Sözleri (Şehâbiyyü’s-Sâdî’den, 1996, Bekir Uluçınar ile).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör