İbrahim Hâlet Bey

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm

Şair ve yazar (D. 1837, Üsküdar / İstanbul – Ö. 1878). Abdülkadir Geylânî’nin soyundandır. Tahsilini sürdürürken Hariciye Nezareti Mektubî Kalemine girdi. Bir yandan mesnevîhan Hocazade Hüsameddin’in derslerine devam etti. Tuz Cemiyeti Başkitabeti, Ruznâme-i Cerîde-i Havadis yazarlığı, Rüsumat Heyet-i Tahririyesi üyeliği, Samsun Rüsumat Kitâbeti gibi çeşitli görevlerde bulundu. Halep Mektupçuluğu sırasında Furat ve Gadîrü’l-Furat adlı gazeteleri yayınladı. En son Şubat 1876’da Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) Mektupçuluğu görevinde bulundu. Şiirlerini Cerîde-i Havadis ve kendi çıkardığı gazetelerde yayımladı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Hâletü’ş-Şebâb, Âsâr-ı Târümâr, Sefînetü’l-İnşâ.

YILLIK: Fihrist-i Vilâyet-i Haleb, Âl-i Osman Tarihi, Seyrü’l-Akmâr ve Zıllü’l-Âsâr fî Sırri’l-Esrâr, Dolab.

DERS KİTABI: Mebde-i Kitâbet, Enmûzec.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör