İbrahim Hakkı

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
08 Aralık, 1889

Dilci, edebiyat araştırmacısı (D. 1826, Tophane / İstanbul – Ö. 8 Aralık 1889, İstanbul). İlköğrenimini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra Beyazıt Camiinde cami derslerine devam ederek Molla Cami’ye kadar okudu. Babası Şerif Paşa’nın Hicaz Valiliğine tayin edilince onunla birlikte Hicaz’a gitti. Burada zamanın ünlü bilginlerinden Şeyh Mahmud Şinkıytî’den Arapça gramer, Arap edebiyatı ve estetik öğrendi. İstanbul’a döndükten sonra Sadaret Mektûbî Kaleminde, Erzurum Divan Kâtipliğinde, Cemiyet-i Rüsûmiye mümeyyizliğinde ve Evkaf Nezâreti Varidat Mümeyyizliğinde bulundu. 1882’de istifa ederek Türk çocuklarına iyi derecede Arapça öğretecek bir okul olan Dârüttalîm adlı özel okulu açtı. Ortaokul (rüştiye) derecesinde olan bu okul çok rağbet gördü. Türkçe-Arapça konusunda girdiği polemikler sonucu şöhreti arttı. Darüşşafakada kitabet, belâgat, Mekteb-i Hukuk’ta belâgat-ı Osmâniye ve talim-i kitabet dersleri öğretmenliğine getirildi. 15 Kasım 1887’de Mülkiye Mektebinin belâgat-ı Osmaniye öğretmenliğine atandı. Türk dilinin sadeleştirilmesine karşı idi. Kemalpaşazâde Said Bey’le bu konuda tartışmaları oldu. Hummadan vefat etti. Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

Temyîz-i Ta’lîkât (1883), Şerh-i Belâğat (1885), Sarf Tercemesi (1888), Nahiv Tercemesi (1888), Edebiyât-ı Osmâniye (5 cüz, 1889).

HAKKINDA: Osman Nuri Ergin / Türkiye Maarif Tarihi (c. 2, 1940), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. 4, 1981), TDOE-TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör