Pertev (İbrahim Ethem)

Bürokrat, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
İbrahim Ethem

Bürokrat, şair ve yazar (D. 1824, Erzurum – Ö. 1872, Kastamonu). Babasının memuriyeti nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimini değişik yerlerde yaptı. 

Trabzon’dayken Divan Kaleminde görevlendirildi. Daha sonra İstanbul’a gitti ve burada da çeşitli resmî görevler aldı. Kaymakamlık, mutasarrıflık (yetkili mülki amir), serasker (savunma bakanı) müsteşarlığı yaptı. 1872’de Kastamonu valiliğine atandı. Azledilip İstanbul’a döndüyse de tekrar Kastamonu’ya gitti. Burada öldü ve Şaban-ı Velî türbesinin mezarlığında toprağa verildi. 

Victor Hugo, J. J. Rousseau ve Voltaire’in şiirlerinden çevirileri de vardır.

ESERLERİ:

Itlâku’l-Efkâr fî Akdi’l-Ebkâr (Çok evlilik hakkında), Hâbnâme (Farmasonlara reddiye), Emrü’l-Acîb fî Târîh-i Ehli’s-Salîb (çeviri, Arifî Paşa, Âli Paşa ve Ali Fuad Bey’le), Av’ave (Köpekler hakkında), Kızıl Bayrak (Komünizm hakkında), Bekâ-yı Şahsî ve Nev’î.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), M. Zeki Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör