Mehmed Zahid Kotku

Bilgin, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf ve bilgin (D. 1887, Bursa - Ö. 1980, İstanbul). Kafkasya kökenli bir aileye mensuptur. İstanbul’da Dağıstanlı Ömer Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye bağlanarak Nakşibendi tarikatına girdi. Tasavvuf terbiyesinin yanı sıra İslâmî ilimler öğrenimi gördü. Dergâhların kapatılması üzerine Bursa’ya giderek bazı camilerde imam hatiplik görevinde bulundu. 1952’de İstanbul’a dönerek, önce Zeyrek’te bir camide, daha sonra da ömrünün sonuna kadar İskenderpaşa Camiinde imam hatiplik görevinde bulundu. Müridleri ile birlikte Türkiye siyasî hayatında; sohbetleriyle üniversite ve aydın çevrelerinde tasavvufa yönelişin yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı.

Mehmed Zahid Koktu, eserlerinde tasavvufun doğru anlaşılması için aydınlatıcı bilgiler vererek, hem tasavvuf ehli olup hem çok çalışıp çaba göstermenin mümkün olduğunu anlattı:

Çalışmak, ticaret ve san’at erbabı olmak, el ele verip şirketler kurmak, güzel güzel, büyük  fabrikalar te’sis ederek, iç ve dış ticarette büyük işler başarmak dururken, muayyen bir ma’aşa razı olup, pasif bir köle gibi çalışmak, aklı başında kafası çalışan bir insan için reva mıdır? Vakı’a me’muriyette  bir şeref, bir saltanat var gibi görünürse de, hadd-i zatında hiç de öyle değildir. Bir taraftan aşağıya emir verirken, diğer taraftan yukarıdan aldığı emrin memuru ve tahakkümü altındadır (…) bütün hayatı boyunca işleri, başındaki amirin emirlerine itaatten ibarettir. Amma haram amma günah ma’işet kaygısı hepsini hoş gördürür (…) İşte Almanya, işte Japonya, daha dün ikisi de mahv ve perişan oldular (…) onların hiç devlet kapısına başvurduğunu, yani memuriyet aldığını gördünüz mü?” (Tasavvufi Ahlâk, Bahar, 1975: 112).

BAŞLICA ESERLERİ:

SOHBET-ARAŞTIRMA-İNCELEME: Tasavvufî Ahlak (5 cilt, 1984-85), Nefsin Terbiyesi (1984), Mü’minlere Vaazlar (1985), Hac (1985), En Güzel Ameller (1985), Korku ve Ümit (1985), Zulüm (1985), İlim (1985), Sabır (1985), Cihad (1985), Zikrullahın Faydaları (1985), Müminlerin Vasıfları (1985), Namaz (1985), İman (1985), Yemek Adabı (1985), Tevbe (1985), Zekat (185), Cömertlik (1985), İçki (1985), Tevhid (1985), Ana-Baba Hakları (1985), Hadislerle Nasihatlar (2 cilt, 1985), Ehl-i Sünnet Akaidi (1986), Cennet Yolları (1986).

ÇEVİRİ-YAYINA HAZIRLAMA: fî İsbâti’r-Râbıta (Mevlâna Hâlid’den, 1990), Hediyyetü’l-İhvân fî Âdâbi Zikri’l-Mennân (Mevlâna Hâlid’den, 1990).

KAYNAKÇA: H. Hüseyin Erkaya / Vuslatının 14. Yılında Mehmed Zâhid Kotku (k.s.) ve Tasavvuf (Sempozyum bildirileri, 1995), Mahmut Esat Coşan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör