Mehmed Tevfik

Hukukçu, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Diyarbakır Rüştiye Mek­tebi

19. Yüzyıl Diyarbekirli hukukçu, şair ve yazarlardan (D. 1865, Diyarbekir -  Ö. 1905, Edirne). Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüştiye mek­tebinden mezun olunca memurluğa başlamış ve bu arada Diyar­bakır İstinaf mahkemesi hukuk zabıt kâtipliğinde, İstinaf ceza dairesi âza mülâzimliğinde, Silvan sancağı bidayet müstantikli­ğinde, Diyarbakır istinaf mahkemesi başkâtipliğinde ça­lışmış ve nihayet Edirne vilâyeti sorgu hâkimi iken 1905'te vefat etmiştir.

Mehmed Tevfik, şöhreti yaygın şairlerimizdendir. Farsça ve Arap­çaya da aşina idi. "Hazine-i Fünûn" mecmuasında Diyarbekirli Mehmed Tevfik imzasıyla birçok şiiri neşrolunmuş; ancak şiirlerini bir kitap ha­linde toplama imkânını bulamadan genç yaşında vefat etmiştir. Ayrıca "Mir'ât-ı Tasavvuf" isminde bir eseri mevcuttur. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden bu eseri de yazma olup, bir nüshası oğlu General Mete Bey'de ve bir nüshası da merhum Şevket Beysanoğlu'nun özel kitaplığındadır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s.).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör