Mehmet Şerif Paşa (Damat)

Devlet Adamı, Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
-
-

Devlet adamı, yazar, çevirmen (D. 1874, İstanbul - Ö. ?). Nazırlıklarda bulunmuş, ilmî eserleri ve tercümeleri ile de tanınmış son Osmanlı vezirlerindendir. Balıkesir eşrafından Karesi Mutasarrıfı Şerif Paşa'nın torunu ve Zor Mutasarrıfı Ahmet Şükrü Paşa'nın oğludur. Mülkiye'den 1894’te birincilikle mezun oldu. Dâhiliye Mektupçu Kaleminden devlet hizmetine başlamış, bir süre Mülkiye Mektebi ve Darülmuallimin'de belâgat ve kitabet dersleri okutmuştur. Dâhiliyede (İçişleri Bakanlığı) müdür muavini iken Sultan Abdülâziz’in küçük kızı Emine Sultanla evlendikten sonra Şûrayı Devlet Âzası olmuş ve Vezir rütbesi almıştır. 1910’da Şûrayı Devlet Mülkiye ve Maliye Daireleri Reisliklerinde, daha sonra İstanbul Valiliğinde, Maarif, Nafıa ve Dâhiliye Nazırlıkları ile Şûrayı Devlet Reisliğinde bulundu.

Arapçadan tercüme ettiği “İbni Batuta Seyahatnamesi” ile Fransızcadan tercüme ettiği Makyavel’in “Prens – Hükümdar” adlı eseri basılmıştır. Başka eserler ve tercümeler de meydana getirmişse de yayımlanmamıştır. Saray damatlarından olduğu için sık sık yurt dışına çıkmış gitmişti. İrfan sahibi değerli bir adamı olarak tanınmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör