Kösec Ahmed

Mutasavvıf

Ölüm

Mutasavvıf (D. ? - Ö. 1780, Konya). Mevlevî, Halvetî, Nakşibendî şeyhlerinden. Halvetîliği Şeyh Muhammed Hafnavî’den aldı. Kaynaklarda genellikle Trabzonî Şeyh Ahmed’le karıştırılır. Sohbetü’s-Sâfiyye adlı eserine Şeyh Galib tarafından şerh (açıklama) yazılmıştır. Konya’da, Mevlâna Türbesi yanındaki kütüphanenin arka tarafına defnedildi.

ESERLERİ:

et-Tuhfetü’l-Behiyye fî’t-Tarîkati’l-Mevleviyye, Şerhu Risâleti’n-Nakşibendiyye li’l-Hadimî, Silsiletü’l-Hâcegân fî Âdâbi Ubûdiyyeti’l-A’yân, Aşretü Reşahât, Âdâbi’l-Ubûdiyye fi’s-Süneni’l-Muhammediyye li’s-Sâlikîni Tarîkati’l-Halvetiyye, es-Sohbetü’s-SafiyyeTuhfetü’l-Ahbâb fi’s-Sülûki ilâ Tarîki’l-Eshâb.

HAKKINDA: İbrahim Kutluk / Mevlevîliğe Dair İki Eser (İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, sayı: 3-4, 1948), Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (I, 1972), İsmet Kayaoğlu / Mevlevî Derviş Ahmed Dede’nin Et-Tuhfetü’l-Behiyye Adlı Eseri ve Çevirisi (Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5, 1994), Abdulbaki Uysal / Kösec Ahmed Trabzonî ve Silsiletü’l-Havacegân fî Âdâbi Ubûdiyyeti’l-A’yân Adlı Eseri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör