Mehmet Şeker (İzmirli)

İslam Tarihçisi, Tarihçi

Doğum
Eğitim
İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü

İslâm tarihçisi. 1947, İzmir doğumlu. İlkokulu İzmir’de bitirdi. İzmir İmam Hatip Okulu (1966), İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü (1970) mezunu. Manisa İmam Hatip Lisesi (1970-74), İzmir Atatürk Lisesinde (1974-75) öğretmenlik yaptı. Doktorasını “Gelibolulu Mustafa Ali ve Mevâidü’n-Nefais fi Kavaidü’l-Mecalis” adlı tezi ile (1978) Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesinde tamamladı. Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü (1975-79) ve İzmir Yüksek Enstitüsünde (1979-82) öğretim üyesi ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde İlâhiyat Fakültesine dönüştürülerek Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmasından sonra bu fakültenin İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim elemanı ve dekan yardımcılığı ile İslâm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü başkanı olarak görevlendirildi. 1983 yılında yardımcı doçent, 1989’da doçent oldu, 1995’te profesörlüğe yükseltildi. 1973 yılında Irak ve 1984-86 yıllarında da Tunus hükümetinin tahsis ettiği burslardan yararlanarak adı geçen ülkelerde bilgi görgü ve ihtisâsını arttırıcı çalışmalarda bulundu. 1999-2002 yılları arasında ikinci defa dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Görevine aynı fakültenin İslâm Tarihi Anabilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak devam etti.

 “Dilenci Çocuklar” başlıklı ilk yazısı, 1967 yılında Babıalide Sabah gazetesinde; sonraki yıllarda ürünleri aynı gazete ile birlikte Mücadele (1967-69), Gurbet (1967-69), Diyanet (1973-), İslâm Medeniyeti, Fikir ve Sanatta Hareket, Türk Dünyası Araştırmaları, Ekin, İslâmî Araştırmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) gibi dergiler ile Yeni Asır ve Diyanet gazetelerinde yayımlandı. TDE Ansiklopedisi (Dergâh), İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi (Dergâh), TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

Mehmet Şeker, 1971 yılında Milliyet gazetesinin açtığı “Türk Anadolu” konulu yarışmasında “Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması” adlı incelemesiyle ikincilik ödülünü, 1991 yılında Kültür Bakanlığının açtığı “Ahilik Kültürünü Araştırma” yarışmasında “İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahilik” adlı çalışmalarıyla mansiyon kazandı. Yurtiçinde ve yurtdışında alanı ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere tebliğlerle katıldı. Ayrıca Osmanlı paleografyası ile de meşgul oldu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Selçuk İsâ Bey Camiî (1970), Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması (1973), İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi (komisyon, 1976), İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi (Z. Kazıcı ile, 1981), İslâm’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri (1984), İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahîlik (1993), Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler (1994), Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâidi’l- Mecâlis Adlı Eseri-Tahlil ve Tenkîdi (1997), Türk Medeniyeti Tarihi (Süleyman Genç ile, 1999), Anadolu’da Birarada Yaşama Tecrübesi (2000), Türkiye Selçukluları ve Osmanlılarda Birarada Yaşama Tecrübesi -Müslim ve Gayr-i Müslim İlişkileri (2001), Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve “Tarîkü’l-Edeb”i (2002), Türkistan’dan Anadolu’ya İnsan ve Toplum Hayatı (2005).

DERLEME: İmam Birgivi (1994), Türk Kültüründe Menemen (1995), Türk Kültür Tarihinde Tire (1996), İzmirli İsmail Hakkı (1996), Hoca Ahmed Yesevi (1996), Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler (İbn Havkal, İstahrî, Kudâme b. Ca’fer, İbn Fakîh, İbn Rusteh, El-Ya’kûbî, İbn Huzdarbih, 2004).

ÇEVİRİ: İslâm Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metodları, (Seyyide İsmâil Kâşif’ten, Doç. Dr. Rıza Savaş, Öğ. Gör. Ramazan Şimşek ile, 1997).

SADELEŞTİRME: Hilâl ve Haç Çekişmesi (Halil Hâlid’den, Yrd. Doç. Dr. A. Bülent Baloğlu ile, 1997).

YAYINA HAZIRLAMA (Editör olarak): Türk Kültüründe Tire (1994), İmam Birgivî, (1994), Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri ve Tesirleri (1996), Türk Kültüründe Menemen (1996), İzmirli İsmail Hakkı (1996).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör