Mehmet Şakir El Hanbelî

Devlet Adamı, Araştırmacı

Ölüm
21 Temmuz, 1958
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Devlet adamı, araştırmacı (D. 1876, Şam – Ö. 21 Temmuz 1958, Şam). Şam Rüştiyesi (Ortaokulu), Mülkiye Mektebi İdadi bölümü ve yüksek kısmı (1898) mezunu. Mezun olduğu yıl Suriye Vilâyeti maiyet memurluğuna atanarak burada kaymakamlık stajını tamamladı. 1902’den itibaren Zebdanî, Harran, Birecik, Bilan, Bab, Kuneytra ve Adun kazalarında kaymakamlık yaptı. 1912’de açığa alınınca İstanbul’a gelerek Ayan üyelerinden Zöhravî Efendi ile Arapça el-Hazâre gazetesini çıkardı. Eylül 1914’te Galatasaray Sultanîsi (Lisesi) Arapça öğretmenliğine atandı. Aralık 1914’te yeni kurulan Müessesât-ı İlmiye-i Vakfiye (Bilimsel Vakıf Kurumları) müdürlüğüne getirildi. 1916’dan itibaren idareciliğe döndü ve Hama Mutasarrıflığına atandı. Mondros Mütarekesinden sonra Suriye Osmanlı Devletinden ayrılınca Şam’da kaldı ve bu ülkede İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve çeşitli yüksek okullarda çalıştı. 1924’te Suriye Millet Meclisine Şam mebusu olarak girdi. Temmuz 1936’da emekli oldu.

ESERLERİ:

Temrinli ve İrablı Lisan-ı Arabî (2 Kitap, 1911), Kanûnu Cezâi’l-Cedîd (Türkçeden Arapçaya çeviri, 1912), Musavver Telhîsi’t-Târîhi’l-Osmanî (Arapça, 1913).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör