Mehmet Sadi Çögenli

Dil Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
22 Ocak, 1949
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Burç

Doğu dilleri araştırmacısı. 22 Ocak 1949, Erzurum doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları (1979) mezunu. Öğrenimi sırasında Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümünde memur olarak çalıştı. 1981 yılında Doç. Dr. M. Nazif Şahinoğlu’nun danışmanlığında, “Hicri 6. ve 7. (501-750) Asırlarda Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler” adlı doktora ön çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 1983 yılında mezun olduğu bölüme Arapça okumanı olarak atandı. Doktorasını (1986) Doğu Dilleri ve Edebiyatlarında tamamladı. Doktora tezi: “el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi Tertibi’l-Mu’rib’inin Edisyon Kritiği” 1987’den sonra araştırma görevlisi olarak çalıştı. Fakültesinde çalışmalarını daha sonra doçent (1989-94) ve profesör (1995-) olarak sürdürdü. 1995’te Kazakistan Bilim Başkanlığının resmi daveti üzerine Almatı şehrinde Süleyman Demirel Üniversitesinin kurucu rektörlüğünde bulundu.

Makalelerini, Akademik Araştırmalar Dergisi, Atatürk Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma, DİA, Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, İslâmî Edebiyat, Yedi İklim, İlim ve Sanat, Ekev Akademi dergilerinde yayımladı. Nüsha, Akademik Araştırmalar ve Ekev Akademi dergilerine hakemlik yaptı. Lisans ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptı. Kazakistan Cumhuriyetinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Erzurum ’da Bulunan Meşhur Ziyaretgahlar (1973) - M. Abduh ve Reşid Rıza’nın Fikirlerinin Tahlil ve Tenkidi (1977) – Aylar ve Rü’yet-i Hilal (1978) - Abdurrahman Gazi ve Kabir Ziyaretinin Adabı (1980) (Ali Bayram ile), İlmu’s-Sarf (1987), Kur’an’da Geçen Fiillerin Morfoloji Yönünden İncelenmesi (1988), Telhisü’n-Nahv (Kenan Demirayak ile, 1988), el-Ulumul Edebiyye (1988), Garibü’l-Fıkh ve Lügat Kitapları (1989), Kitabu Kaydi’l-Evabid mine’l-Feva’id (1989), Osmanlıcada Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler (Recep Toparlı ile, 1990), Arapça Farsça Türkçe Örnekleriyle Edebi Sanatlar (1991), Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar (Recep Toparlı ile, 1992), Arap Edebiyatında Kaynaklar (1995).

SÖZLÜK: Arapça Edatlar ve Deyimler Sözlüğü (Mustafa Kılıçlı, Yakup Şafak ile, 1988), Arapça-Türkçe İktisat ve Ticaret Sözlüğü (1992), Arapça Deyimler Sözlüğü (1993), Arapça Edatlar Sözlüğü (Selami Bakırcı ile, 2000).

ÇEVİRİ: Altın Silsile (Muhammed Zahid Kevseri’den, V. Şahinalp ve M. Zahid Kalfagil ile, 1975), Rüya Tabirleri Ansiklopedisi (Abdülgani en-Nablusi’den, 1980) - Abidler Yolu (İmam Gazali’den, 1981) (Ali Bayram ile), Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali (1994), Kitabu Arudi’l-Varaka (Ebu Naşr ‘İsma’il b.Hammad el-Cavheri’den, 1994), Şahid Beyitler Tercümesi (Selami Bakırcı ile, 1995), Telhîs ve Tercümesi (Mustafa Kılıçlı, Hafız Yanık ile), Maksûd ve Tercümesi (1997) - Emsile ve Tercümesi (1997) , Bina ve Tercümesi (1999)- el-İ’râb ‘an Kavâidi’l-İ’râb ve Tercümesi (Kenan Demirayak ile), İzzi ve Tercümesi (1998), İzhar ve Tercümesi (1998) - İsaguci ve Tercümesi (1999) (Nevzat Yanık ile), Alaka ve Tercümesi (N. Yanık, Selami Bakırcı ile, 1999), el-Kanânînu’l-Külliyye li-Zabti’t- Türkiyye (N. Yanık, R. Toparlı ile, 1999), Lamiyyetu’l Arab-Unvanu’l Hikem (Lamiyyetu’l Acem ve Tercümeleri, Nurettin Ceviz ile, 2000), Avamili Curcâni-Avamili Birgivi ve Tercümeleri (N. Yanık, K. Demirayak, M. Kılıçlı ile, 2000), Mukadimetu’l Cezeri ve Tercümesi (2000), Telhis ve Tercümesi Kur’ân’ın Eşsiz Belâgatı (N. Yanık, M. Kılıçlı ile, 2001).

YAYIMA HAZIRLAMA: Tahricü Ahadisil İhtiyar Li Tarilil Muhtar (Kasım b. Kutluboğa’dan, 1988, tıpkıbasım), Sefer Risalesi (Osman Bektaş’tan, 1990), Gülbün-i Hanan (Recep Toparlı ile, 1990), Miftahü’t-Tekavim (1990), Kitabu Şerhi’s Sadr (Ahmed el-Menini’den, 1990), Tuhfetü’l-Uşşak (Recep Toparlı, Yakup Şafak ile, 1990), Hüsn-üs Sihabe (1991), Divan-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1991), Tezkiretüz’ş-Şuara Riyazu’l Aşıkin (Recep Toparlı ile, 1992), Divançe-i Es’ad Paşa (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992), Divançe-i Süleyman Nazif (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 1992), Divan-ı Halim Giray (R. Toparlı, Y. Şafak ile, 2. bas., 1992), el-Mukadimetu’l-Acurrumiyye Fi Kava’id ‘Ilmi Arabiyye (Muhammed es-Senhaci’den tenkitli yayın, Kenan Demirayak ile, 1997), Kitâb-ı Mecmû-i Tercumân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî (R. Toparlı ve H. Yanık ile, 2000).

KATALOG-BİBLİYOGRAFYA-BROŞÜR: Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu (1973), Osmanlıca Arşiv Rehberi (1989), Müderris Mehmed Zihni Efendi Bibliyografyası (1989), Eski Harflerle Basılmış Farsça Dilbilgisi Kitapları Kataloğu (Nazif Şahinoğlu ile, 1989), Hoca Emin Efendizade Ali Haydar Efendi Bibliyografyası (1990), Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Kataloğu (1990), Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Kataloğu (1991), Erzurum Pasinler Kazasına Bağlı Çöğender Köyünde Çöğender Babaya Ait İki Mühim Vesika (1992).

Ayrıca Arapça dilbilgisi kitapları vardır.

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör