Mehmed Fâzıl

Devlet Adamı, Şair

Ölüm
11 Aralık, 1882

Şair, devlet adamı (D. ?, Bosna - Ö. 11 Aralık 1882, Üsküdar / İstanbul). Ebü’l-Bekâ-i Kefevî sülâlesindendir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Edirne müderrisliğine atandı. 1827’de Bosna Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamı oldu. 1834’te Belgrad kadılığına, bir süre sonra da Bosna vergi memurluğuna atandı. 1838’den sonra İstanbul’a geldi. Burada Galata Mevlevîhânesi şeyhi Kudretullah Dede Efendi’ye bağlandı. Uzun süre maliye ve muhasebe işleriyle uğraştı. Âli Paşa’nın maiyetinde İzmir mutasarrıflığına (ida amiri) atandı. Daha sonra memleketi olan Bosna’ya yerleştiyse de 1878’de Bosna Avusturya tarafından işgal edildiğinde İstanbul’a döndü. Bundan sonra hayatının geri kalanını İstanbul’da geçirdi.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’âr, Hakâyık-ı Ezkâr-ı Mevlâna (1867).

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör