Mehmed Esad

Hukukçu, Şair

Doğum
Ölüm
11 Ocak, 1848
Diğer İsimler
Şeyhizâde

Hukukçu, şair (D. 1786, İstanbul - Ö. 11 Ocak 1848, İstanbul). Sahaflar Şeyhizâde namıyla da tanınır. Öğrenimini Hâlet Efendi ve Hoca Emin Efendi gibi bilginlerin derslerine devam ederek tamamladı. Rumeli ve Anadolu’da bazı kazaların vekilliğinde bulundu. Bâb-ı Meşîhatte görev aldı ve Yeniçeriliği kaldıran fermanı Sultan Ahmet Camiinde okudu. 29 Eylül 1825’te Şânîzâde’nin yerine vakanüvis (devlet tarihçisi) olarak atandı. 1833’te İstanbul Kadısı oldu. 1839’da Meclis-i Ahkâm-ı Adliye üyeliğine seçildi. 1844’te Rumeli Kazaskeri oldu.

ESERLERİ:

Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin ilgasına dair), el-Müstatraf min Külli Fennin Müstazraf, Şevâhidü’l-Müverrihîn, Dîvân-ı Eş’âr, Münşeât, Bağçe-i Safâ-endûz, Terceme-i Kevkebü’l-Cendere.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör