Eyüb Sabri Paşa

Asker, Eğitimci, Yazar

Ölüm
30 Eylül, 1980

Asker, eğitimci, yazar (D. ?, Ermiye köyü / Yenişehir / Teselya - Ö. 30 Eylül 1890, İstanbul). Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Bahriyeye girerek Tersâne-i Âmirede yetişti; çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra kaymakam, miralay ve 1885’te mirlivâ rütbesine yükseldiği, Mekteb-i Rüşdiyye-i Bahrîde müdürlük ve Mekteb-i Fünûn-ı Bahriyyede hocalık görevinde bulunduğu bilinmektedir. Uzunca bir süre de Hicaz’da memuriyette bulundu. Bu görevi sırasında bölgenin tarihiyle de ilgilendi. Hicaz’da yaptığı araştırmalar ve topladığı bilgiler daha sonra yazdığı eserlerin temelini oluşturdu. Tasavvuf’ta İdris-i Muhtefî meşrebine mensuptu. Kabri de bu zatın Kasımpaşa’daki kabrinin ayak ucundadır.

ESERLERİ:

Mir’âtü’l-Harameyn/Mir’ât-ı Mekke ve Mir’ât-ı Medîne/Ahvâl-i Cezîretü’l-Arab (3 cilt, 1884, 1887, 1889), Mahmûdü’s-Siyer (1870), Riyâzü’l-Mûkınîn (Gazâlî’den, 1881), Esbâbü’l-İnâye fî Tercemeti’ Bidâyeti’Nihâye (Gazâlî’den, 1889), Tekmiletü’l-Menâsik (1875), Vak’a-i Eshâb-ı Fîl (1884), Azîzü’l-Âsâr Şerh-i Kasîde-i Bânet Suâd (1874), Târîh-i Vehhâbiyân (1879, 1992).

HAKKINDA: Mehmet Süreyya / Sicill-i Osmâni (c. 1, 1890-1897, s. 451), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Azmi Özcan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 12, 1995, s. 8-9).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör