Bergamalı Cevdet Efendi

İslam Bilgini, Çevirmen

Doğum
Ölüm
08 Şubat, 1825

İslâm bilgini, çevirmen (D. Şubat 1873, Alibeyli / Bergama / İzmir – Ö. 8 Şubat 1825, Kızıltoprak / İstanbul). İlk tahsilini Bergama’da gördükten sonra İstanbul’a gitti. Ayasofya dersiâmlarından Eğinli İbrahim’in derslerine devam ederek icazet aldı. 27 Şubat 1898’de ders vermeye başladı. Meşrutiyet’in ilânından sonra Meclis-i Mesâlih-i Talebe üyeliğine atandı. Darülhilâfe medreselerinde ve Darülfünün İlâhiyat şubesinde hocalık, İlâhiyat şubesinin kaldırılmas üzerine kurulan Medresetü’l-Mütehassisîn’de Tefsir müderrisliği yaptı. Dârü’l-Hikmeti’l-Aliyye üyeliğine ve Huzur Dersleri mukarrirliğine atandı. Mustafa Sabri Efendi’nin şeyhülislâmlığı zamanında bu görevlerinden azledildi. Tedrisatın birleştirilmesi ve medreselerin kapatılmasından sonra Darülfünûn İlâhiyat şubesinde tefsir müderrisi oldu. Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve şiirleri hakkındaki incelemesi basılmadı. Şiir yazmışsa da şiirleri kitaplaşmadı.

ESERLERİ:

Tefsirler ve Müfessirler, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn (Mâverdî’den çeviri, Sadl. Yaşar Çalışkan, 1993).

HAKKINDA: Cemal Aydın /  “Bir Kitabın Katli ve Millî Eğitim Bakanlığı” (Dergâh, Sayı: 55, Eylül 1994), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör