Bereketzâde İsmâil Hakkı

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini (D. 1851, Fatih / İstanbul - Ö. 1918, İstanbul). Canfedâ Hatun Mektebinde, Hâfız Paşa Sıbyan Mektebinde (ilkokul) okudu, hıfzını tamamladı. Medrese öğrenimi sırasında Edîb Abdullah er-Rûmî (Abdi Bey), Şeyh Ahmed Temîmî, hadisçi ve yazar Bingazili Ahmed Şetvan Efendi, Müderris Mustafa Şevket Efendi gibi bilginlerden okudu. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf ve Arap edebiyatı alanlarında kendini yetiştirdi. Kıraat ilminden de icâzet aldı. Mülkiye Mektebine bir buçuk yıl devam etti, sonra Dârülfünûn’a girdi. Ancak Dârülfünûn’un 1871’de kapatılmasıyla buradaki öğrenimi yarıda kaldı. Halep ve Adana vilâyetleri defterdarlığı, Akşehir kaymakamlığı, Beyrut İstînaf Mahkemesi hakimliği, II. Meşrutiyet’ten sonra başsavcılık, Temyiz Mahkemesi üyeliği yaptı.

Yazı hayatı öğrencilik yıllarında başladı. İlk olarak Namık Kemal’in çıkardığı İbret gazetesine makaleler yazdı. İbret gazetesinin kapatılması üzerine Namık Kemal ve arkadaşlarıyla birlikte önce hapsedildi, sonra Nûri Mustafa Bey’le beraber Akka Kalesine sürgüne gönderildi (1873-76). Sürgün hayatı Sultan V. Murad’ın tahta geçmesi üzerine sona erdi. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi.

ESERLERİ:

TELİF: Envâr-ı Kur’ân (tefsir, c. 1, 1912-13), Metâlib-i Âliye (1896-97), Necâib-i Kur’âniyye (1912-13), Yâd-ı Mâzî (1913-14), Esrâr-ı Belâgat (Mukaddime ve Cüz-i Evvel adlarıyla iki ayrı kitap halinde 1899-1900).

ÇEVİRİ: Beka-yı Saltanat-ı Osmâniyye (1913-14), Suriye Muzafferiyâtı (1874-75), Menâkıb-ı Seniyye (Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’den.

HAKKINDA: Nihat Sami Banarlı / Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (c. 2 , 1971-79, s. 885-886), Mehmet Okuyan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 5, 1992, s. 490-491).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör