Kenan Rifai

Mutasavvıf, Şair

Ölüm
07 Temmuz, 1950
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mutasavvıf, şair (D. 1867, Selanik –Ö. 7 Temmuz 1950). İlk manevî terbiyesini annesinin gayretleriyle Üveysî-Kadirî tarikatına mensup Edhem Efendi’den aldı. Öğrenimini Galatasaray Sultânîsinde tamamladı. Mezuniyetinin ardından Hukuk Fakültesine girdi. Bir süre sonra Balıkesir İdâdîsi (lise) müdürlüğüne tayin edildi. Daha sonra sırasıyla Adana, Manastır, Kosova, Üsküp ve Trabzon maarif müdürlüklerinde bulundu. Manastır’da görevli iken manevî bir işaret üzerine Medine’ye gitmek için başvuruda bulundu. İdâdî-i Hamîdî müdürlüğüne tayin edildi. Orada kaldığı dört yıl süresince beldenin şeyhü’l-meşâyihi Seyyid Hamza er-Rifâî’ye hizmet etti.

İstanbul’a dönüşünde annesinin yaptırdığı Ümmü Kenan Dergâhına şeyh oldu. Aynı zamanda Erkek Muallim Mektebinde Fransızca öğretmenliği, Tedkîkat-ı İlmiyye üyeliği, Darüşşafaka müdürlüğü, Meclis-i Maarif üyeliği görevlerinde bulundu. İkinci kez Medine’ye giderek kısa süre içinde döndü. 1925 yılında tekkelerin kapatılması üzerine Ümmü Kenan Dergâhı aile üyeleri tarafından mesken olarak kullanılmaya başlandı. Emekli olduktan sonra Fener Rum Lisesinde Türkçe öğretmenliği yaptı. İstanbul’un seçkin kesiminden, özellikle edebiyatçılardan (Sâmiha Ayverdi, Safiye Erol, Sofi Huri, Nezihe Araz vd.) çok sayıda müridi olmuştu.

“Kenan Rifâî’nin XX.yüzyılın ilk yarısında yaşayan sûfiler arasında önemli bir yeri vardır. O tasavvufî görüşlerini tevhid, güzel ahlâk, aşk ve irfan etrafında örmüş; ilim, fikir ve sanat dünyasına birçok insan kazandırmıştır.” (Mustafa Tahralı)

ESERLERİ:

ÇEVİRİ: Muktezâ-yı Hayat (Fransızcadan, fen ve tabiat bilgisi kitabı, 1308), Tuhfe-i Ken’an (1327).

RİSALE: Rehber-i Sâlikîn (1327).

İNCELEME: Ahmed er-Rifâî (1340).

ŞİİR: İlâhiyyât-ı Ken’an (1341).

ŞERH: Şerhli Mesnevî-i Şerif (1973).

SOHBET: Sohbetler (1991-92).

KAYNAKÇA: Ken’an Rifâi ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (Sâmiha Ayverdi, Safiye Erol ve Nezihe Araz ile, ilk baskı 1953, 5. bas. 2003), Mustafa Tahralı / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 25, 2002, s. 254-255), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11. cilt, 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör