Kemaleddin

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Kemaleddin (asıl adı)

Şair (D. 1866, Harput / Elazığ – Ö. 1927, Harput / Elazığ). Asıl adı Mehmed Kemaleddin’dir. Harput’ta Yusuf Kâmil Paşa Medresesi müderrisi Abdülhamid Hamdi Efendi’nin oğludur. Harput’ta Cevheriye Medresesinde okudu. Daha sonra 1877’de Kâmil Paşa Medresesinde babasının dersine devam etti. 1894’te icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Şam âlimlerinden hadisçi Şeyh Bedreddin Efendi’den de hadis eğitimi gördü. Babasının ölümü üzerine müderrisliğe tayin edildi (1902). Babasının başlayıp bitiremediği Hidayeti tamamladı. Muhtelif komisyonların ve meclislerin üyeliğinde ve başkanlığında, Vilayet Merkez Kadılığı vekâletinde ve medrese müderrisliklerinde bulundu. 1916’da Mamuretülaziz (Elazığ) Vilayeti Merkez Müftülüğüne atandı. Oğullarından birinin yazdığı bir mektup yüzünden Samsun’da ikamete memur edildi. Bir süre sonra beraat ederek Harput’a geri döndü ve emekliye ayrıldı. Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Çok sayıda na’t, kaside, tahmis ve gazel türlerinde şiirleri vardır.

Kasidetü’l-Bürde Tahmisinin Şerhi, Muallâkat-ı Seb’a Şerhi, Lâmiyetü’l-Arab Tercümesi, Lâmiyetü’l-Acem Tercümesi, Nebzetü mine’l- Vukûf fi Meâniyü’l-Hurûf ve ‘z-Zurûf, Miftâh-ı Harâbat, el-İzâhü’t-Tâm fi Tercümeti’l-Eş’âri’l-Mevcûde fi Kâmusü’l-Âlâm, Kavâid-i Edebiyyât, Hallü’l-Vezâif, Ta’lim-i İnşâ, Risâle-i Vahdetü’l-Vücûd, Risâle-i Murâkabe Tercümesi, Mukattaât-ı Müntehabe Tercümesi, el-İrfânü’n-Nukûlü’l-Mu’tebere, el-Mahsûsü’l-Muktebes mine’l-Fütûhat ve’l-Fusûs, Avâidü’l-Mefhûm, İlâve-i Mecûma-i Fetavâ, Hadîs-i Erbaîn, Tesbitü’l-Mefhûm fi Tahkiki Tab’iyeti’l-İlmi’l-Umûm, Kifâyetü’r-Râzî fi Ucûbetü Es’iletü’l-Fâzî adlı eserleri yayımlanmadı.

ESERLERİ:

KİTAP: Kaside-i Münferice Tahmisinin Şerhi (matbu, 1899).

DERGİLERDE BASILANLAR: Kaside-i Tantaraniye Şerhi, Hamriyye-i İbn Farız Şerhi olan Levâmi’-i Câmî Şerhi, Kaside-i Feride Tercümesi, Makâmât-ı Sûfiyye Tercümesi, Mertebe-i Hâkânî Tercümesi, Ulviyyet-i İslâmiyye, Makâle-i Edebiyye, Hayr-ı Ümmet, Mülâhaza-i Edebiyye.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, 1971-1979), TDE Ansiklopedisi (c. 5, 1976), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (c. 2), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör