Kemal Paşa

Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
İsmail Sadık Kemal (asıl adı), Vecihîpaşazâde

Şair (D. 1828, Yozgat – Ö. 1892). Asıl adı İsmail Sadık Kemal’dir. Yozgatlı Vecihi Paşa’nın oğludur. Vecihîpaşazâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayarak icazetname (yeterlilik) aldı. Kalemlerde ve bazı memuriyetlerde bulundu. “Mirimirân” rütbesini ve 1856’da Rumeli Beylerbeyliği payesini aldı. Bir ara Meclis-i Maliye üyeliğine tayin edildi. İlk defa kurulan Meclis-i Ayan üyeliğine getirildi. Hayatının çoğu görevden alınmalarla geçti. Mezarı, hizmetinde bulunduğu Düğümlü Baba’nın Sultanahmet’teki türbesindedir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri vardır.

ESERLERİ:

NESİR: Muhtasar İslâm Tarihi (1326), Âsâr-ı Kemal (1284).

MANZUM: Esma-i Hüsna ve Akaid Şerhi, Bin Hadis Şerhi, Na’t-i Enbiya, Menâkıb-ı Eshab ve Evliya, Kemalnâme-i Düğümlü Baba, Tefsîr-i Sûre-i İhlâs, Rûh-ı Kemâl, Müflihin-i Hazine, Kitab-ı Tefeyyüz, Şerh-i Delail-i Şerif, Şerh-i Fezail-i Salavat, Hayrü’l-Kısas.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (1930-1941), Bursalı M. Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 2, 1971-1975), TDE Ansiklopedisi (c. 5, s. 271), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör