Esad Dede

Tasavvufçu, Şair

Ölüm
09 Ağustos, 1911

Tasavvufçu, şair (D. 1841, Selânik – Ö. 9 Ağustos 1911, Kasımpaşa / İstanbul). Mevlevî şeyhlerinden. 1863’te İstanbul’a giderek Fatih’teki Çayırlı Medresesine girdi. Hoca Şevket ve Gelibolulu Âdil’den icazetname aldı. Tasavvufî eğitimini Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Salâhaddin Dede’den, Mevlevî icazetini Eskişehir Mevlevîhânesi şeyhi Hasan Hüsnî Dede’den aldı. Ayrıca İdrisiye ve Şazeliye tarikatlerinden de hilâfet aldı. Davutpaşa Mahmudiye Rüştiyesinde ve Numune-i Terakkî Mektebinde Farsça hocalığı yaptı. Fatih Camiinde Mesnevî dersleri verdi. Bunun dışında Fusûsu’l-Hikem, Menâkıb-ı Sipehsâlâr, Gülistan, Dîvân-ı Hâfız gibi tasavvuf ve edebiyat klâsiklerini okuttu. Ölümünden iki yıl önce Kasımpaşa Mevlevîhânesinin mesnevîhanlığına getirildi.

BAŞLICA ESERLERİ:

Numûne-i Kavâid-i Fârisî, Ziyâu’l-Kulûb Tercümesi (Şeyh Mehmed İmâdullah’tan), Mesnevî-i Şerîf Tercümesi (1. ciltten 360 beyit), Tevhîdnâme, Ebû Saîd Ebü’l-Hayr Rubâîlerinin Tercüme ve Şerhi, Cevâhir-i Aynî Tercümesi (Kısmî çeviri), Mesnevî’nin İlk Beytinin Şerhi.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör