Kemal Edib Kürkçüoğlu

İlahiyatçı, Edebiyat Araştırmacısı, Şair

Doğum
Ölüm
15 Nisan, 1977
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Diğer İsimler
Kemal Edip Kürkçüoğlu

Şair, edebiyat araştırmacısı, ilâhiyatçı (D. 1902, Urfa - Ö. 15 Nisan 1977, İstanbul). İlköğretimini Urfa’da tamamladı. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatı Bölümü mezunu.

Bir süre ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenliği yaptı. İlköğretim Müfettişliği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Dini, Tasavvuf Tarihi öğretmenliği, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü, Konya Yüksek İslâm Enstitüsü İslâmi Türk Edebiyatı Öğretmenliği, Gazi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümü Türk Edebiyatı Öğretmenliği, Talim Terbiye Kurulu Üyeliği, Din Eğitimi Dairesi Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişliği gibi görevlerde bulundu. 1968 yılında emekliye ayrıldı. Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Bilimsel araştırmaları yanı sıra dinî duygular yüklü şiirleri vardır. On altı yaşında şiir yazmaya başladı. Bazı şiirlerini Ra’di mahlasıyla Tarih ve Edebiyat dergisinde, Adnan Menderes için yazdığı 45 beyitlik Mersiye’sini Köprü dergisinde yayımladı. Şiirlerini kitaplaştırmadı.

ESERLERİ:

Kırk Hadis Tercümesi (1951), İmanda Birlik Vatanda Dirlik (1955), Beng ü Bâde (Fuzuli’nin eserinin tenkidli basımı, 1955), Din ve Milliyet (1956), Rind ü Zâhid (Fuzuli’nin eserinin tenkidli basımı,1956), Ramazana Girerken (1956), Radyoda Dini ve Ahlaki Konuşmalar (1956), Dinde Reform Meselesi (1957), Seyyid Nesîmî Divanı’ndan Seçmeler (1973), Edebiyat Lügati (Tahirü’l-Mevlevî’den, yay. haz., 1973), Osman Şems Dîvânı’ndan Seçmeler (1996).

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), S. Ahmet Kaya / Urfa Şairleri - Cumhuriyet Dönemi (1998), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas.1999), Mustafa Uzun / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2004) –- Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007),  Bir Ehl-i Beyt Sevdalısı Kemal Edip Kürkçüoğlu (kadimsanat.blogspot.com.tr, 14.04.2017).

FERYÂD

FERYÂD

 

KEMAL EDİB KÜRKÇÜOĞLU

 

Geçti bir yıl, yine bir màh-ı Muharrem geldi

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Göze nem, gönle elem, her- yana màtem geldi

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Kerbelâ; kerb ü belâ, kahr u anà meydànı

O'na kim kıydı Zebùn- etti kim ol sultànı

Götürür hufre-i ısyàna, şu hàl insànı

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Lûtf-edüp verme haber; Fatımet'üz'zehrà'ya

Melekûtun, boğar- àfàkını vàveylàya

Getirir belki tezelzül; mele-i a'lâ' ya

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Ne içün kast-i ciğergâh-ı Betùl- eylediler

Rùh-i Peygamber-i Ziyşan'ı melûl- eylediler

Burc-i îmànı yıkup, küfrü kabûl- eylediler

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Anı, derler ki; o gün, Şimr-i lâiyn-etti şehîd

Dedi sükkân-ı semàvàt, çeküp àh-ı mediyd

"lean'allâhü yeziyden ve alâ âli yeziyd"

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Evliyà devletinin şàh-ı cihanbànı idi

Murtazà Hazretinin vàris-i irfànı idi

Mustafà ümmetinin kıble-i îmànı idi

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Ehl-i-beyt- uğradı, düşmence; sitem taşlarına ,

Anların, çeşm-i felek, bakmadı gözyaşlarına ,

Yağdı birdenbire, bàran-ı belà, başlarına ,

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede ?

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede ?.

 

Cennet'in gülleri, hasretle yolunsun gayrı

Àlemin mihr-i cihan-tàbı bulunsun gayrı

Màtem àdàbına, tam gayret olunsun gayrı

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Olamaz gerçi bir- iş; hükm-i kaderden ileri

Nice imhàya şitàb- eylediler öyle eri

Yok mu zûlm- ordusunun rùz-i cezàdan haberi

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

Dîde-i rahmete manzûr,- ulu bir tùr - idi o

Haseben ve neseben; silsile-i nûr- idi o

Ey "Kemâl!" en yüce ahlâk- ile meftûr- idi o

Söyle ey bàd-ı saba ! Söyle ; Hüseyn' im nerede

Kurret'ül'ayn-ı Resùl'üs'sekaleyn' im nerede

 

"Bende-i Àl-i abà, Kürkçüoğlu Muhammed Kemàleddin Baba"

 

"1384 Muharrem"    

"1964 Mayıs"

KAYNAK: Bir Ehl-i Beyt Sevdalısı Kemal Edip Kürkçüoğlu (kadimsanat.blogspot.com.tr, 14.04.2017).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör