Bekir Fahri İdiz

Bürokrat, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Bürokrat, yazar, siyaset adamı (D. 1876, Midilli – 1938, İstanbul). Midilli Rüştiyesinde orta, Şam İdadîsinde lise öğrenimi gördü. 1897’de Mülkiye Mektebi yüksek kısmını bitirdi. Cezair-i Bahr-i Sefid (On İki Adalar)’de maiyet memuru olarak kaymakamlık stajını tamamladı. Nisan 1900’de atandığı Bayındır (İzmir) kaymakamlığında iken, o dönemin yasa dışı İttihad ve Terakki Cemiyetine girerek Jön Türklerin çalışmalarına katıldı. Cemiyetin meydana çıkarılması üzerine önce Atina’ya, sonra Paris’e kaçtı. Paris’te Jön Türklerle yayın çalışmaları yaptı. 1904’te Mısır’a gitti. Mısır Hidiviyet Sarayında prenslere özel öğretmenlik yaptı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra çıkan aftan yararlanarak İstanbul’a geldi. İstanbul’a döndükten iki yıl sonra Piyano dergisini yönetti. Natüralizmi savunan yazıları ile şiir ve öyküleri, Piyano ile Düşünüyorum dergilerinde yer aldı. Rübab-ı Aşk adlı romanını Rübap’ta tefrika etti. Eski dostları İttihadçılarla anlaşmazlığa düşünce 1913 yılında yeniden Mısır’a gitti. Zaferden sonra İstanbul’a döndü. Yakın arkadaşı Yunus Nadi’nin çıkardığı Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazdı. Bazı azınlık okullarında tarih ve Türkçe öğretmenliği yaptı. 1930’dan sonra ise İstanbul liselerinde tarih, coğrafya, felsefe derslerine girdi. Edebî eserler kaleme aldı. Yazarın kitaplaşmamış küçük öyküleri de bulunmaktadır.

ESERLERİ:

ROMAN: Jönler (1910, yeni bas. 1985).

OYUN: İntihar.

HAKKINDA: Ahmet Nebil / Muhterem Simalar: Bekir Fahri (Piyano dergisi, sayı: 13, Teşrin-i Sani 1326 / 21.11.1910), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör