Fethi

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Abdülfettah (asıl adı)

19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1837, Diyarbekir - Ö. 1899 ). Asıl ismi Abdülfettah'tır. Diyarbekirli ilim, şiir ve tasavvuf öncülerinden Şa'ban Kâmî'nin kardeşi oğludur ve onunla birlikte (bir beyit onun, bir beyit diğerinin) yazdıkları gazeller de vardır. Abdülfettah Efendi'nin şiirlerinden, onun da tıpkı Şa'ban Kâmi hazretleri gibi tasavvuf ehli olduğu anlaşılmaktadır.

Abdülfettah Efendi, tahsilini Diyarbekir'de tamamladıktan son­ra çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Siirt, Mardin sancakları evkaf muhasebeciliğinde, Şirvan kaymakamlığında, nihayet 1873 yılında merkez mutasarrıflığı Meclis-i İdare Başkitâbetinde ve 1877 yılında da Mardin sancağı tahrirat müdürlüğünde çalıştığı bilinmekte­dir. Ali Emirî, şairimizin mürettep "Dîvan"ı olduğunu belirtmektedir.

KAYNAK: EŞA, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 38), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

Cihan-ı hüsnü tahrik eyledi dü'va-yi istiğna

Anınçün sulha müncer olmiyor kavga-yi istiğna

 

Olan müstağni-i bûd u nebûd-i âlem-i hestî

Bilür ol kimse dünyada nedir ma'na-yi istiğna

 

Aman ey mest-i nahvet pek de mağrur olma dünyada

Gelür uşşaka belki nevbet-i icra-yi istiğna

 

Verir nûr-u cemâl-i dilberâna revnak-i diğer

Abestir âşikâne eylemek şekvâ-yi istiğna

 

Kanaatla otur bir kûşesinde sen de ey FETHÎ

Müsellemdir cihanda vüs'at-i pinha-yi istiğna

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör