Ahmet Hamdi Başar

Düşünür, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Siyaset ve düşünce adamı, yazar (D.1897, İstanbul - Ö. 1971, İstanbul). Annesi tarafından Karamanoğlu sülâlesindendir. Şair Şükûfe Nihal’ın ikinci eşidir. İstanbul Darülfünun’u Matematik Şubesi’nde iki yıl okuduktan sonra coğrafya bölümüne girdi ve Prof. Obst’tan dersler aldığı Edebiyat Fakültesi’nden 1919’da mezun oldu. Yazarlık hayatının başlangıcı sayılan öğrencilik yıllarında aynı zamanda ilkokul öğretmenliği de yaptı. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Fatih’te açtığı okul, savaş nedeniyle kapandı. Dârülfünun’u bitirdikten sonra liselerde ve Yüksek Ticaret Okulu’nda coğrafya öğretmenliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında haftalık Ticaret-i Umumiye Dergisi’ni çıkardı. Türk Ocağı, Muallimler Cemiyeti gibi kültür ve meslek kurumlarında faaliyetlerde bulundu. Mütareke yıllarında İstanbul’dan Anadolu hükümetine bağlı olarak çalışan ulusal gizli örgüt Müdafaay-ı Milliye’de (MM) sorumlu ve yetkili üye olarak hizmet verdi. Bu dönemde Türkiye İktisat Mecmuası adlı aylık bir dergi yayımlamaya başladı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp yeni bir milli Türk devletinin doğmaya başladığı yıllarda Başar, bağımsız bir devlet kurmak için güçlü bir burjuva sınıf ve aydın bir orta sınıfa ihtiyaç olduğu düşüncesini savundu. 1922’de kurulmasına ön ayak olduğu Millî Türk Ticaret Birliği sayesinde genç Türk müteşebbis ve tüccarlar Avrupa’ya tanıtıldı. 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’ne bu dernek adına İstanbul delegesi olarak katıldı. Dernek, o yıllarda yabancıların elinde bulunan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın millîleştirilmesinde büyük rol oynadı.

1925’te İstanbul Liman Şirketi’ni kurarak limanın millîleştirilmesine öncülük etti ve 1934’e kadar bu şirketin başkanlığını yürüttü. Liman şirketi kurucusu ve başkanı olması sebebiyle “limancı” lakabını aldı. Bunun yanında Anadolu Bağdat Demiryolları ile Tahlisiye İdaresi’nde de yönetim kurulu üyesi olarak bu idarelerin millîleştirilmesinde etkili oldu.

Başar’ın düşünce hayatı, 1930’da Serbest Halk Fırkası’nın kuruluşu ve feshi dolayısıyla düzenlediği büyük gezi sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e müşavirlik yapması ile başladı. 1929’da tüm dünyayı saran ekonomik bunalımdan geniş ölçüde etkilenen Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlık manzara karşısında Başar, Atatürk’e özgün tekliflerde bulundu. Dünya buhranının Türkiye gibi ülkeler için kurtuluş yolunu açtığını savundu. O’na göre her şeyleriyle Batı’dan farklı olan bu ülkeler, Batı’nın kapitalist ya da sosyalist rejimi içinde kalkınamaz; eğer taklide kalkarlarsa Batı’dan daha şiddetli bir buhran içine düşerdi. Başar, bu fikirleri doğrultusunda Atatürk’e sunmak üzere bir rapor hazırladı; ancak o dönemde etkili olan bazı politikacıların etkisiyle raporunu Atatürk’e veremeden müşavirlikten ayrıldı. Bunun üzerine fikirlerini kitaplar, makaleler halinde yayımlayarak, konferanslar vererek yaymaya çalıştı. 1931’de iki cildi çıkan İktisadi Devletçilik adlı kitabı Atatürk’e sunulamamış olan raporun genişletilmiş halidir. Yayımladığı kitaplarda ve çeşitli derneklerde verdiği konferanslardaki konuşmalarında savunduğu düşünceleri nedeniyle dönemin siyasal iktidarı arasında bir düşünce savaşı başladı. Bu yüzden kendi kurduğu ve başında bulunduğu İstanbul Liman Şirketi’nden uzaklaştırıldı. Bu olayın ardından serbest teşebbüs ve ticaret alanına yönelen Başar, sünger şirketi kurdu, müteahhitlik yaptı ve çeşitli ticari girişimlerde bulundu. Bir taraftan da fikirlerini kitap ve gazete makaleleri olarak yanılmamaya devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi karşısında kurulmasına imkân verilen Demokrat Parti’nin kurulma çalışmalarına katıldı, fakat program konusunda kurucularla anlaşamadığından ilk adımda aralarından ayrıldı. “Kapı Kulu” adını verdiği devleti idare eden sınıfın yerine burjuva sınıfının iktidara geçmesi tezine sadık kalarak bu amaç için 1946’da kurduğu Tüccar Derneği’nin genel sekreterliğini üstlendi. Bu dernek, 1947–50 yılları arasında Türkiye’nin politik ve düşünce hayatını büyük ölçüde etkiledi.

1950 seçimlerinde Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. Savunduğu düşünceleri “Milletçe Kalkınma Kanunu” adını verdiği kanun teklifiyle TBMM’ye sundu; fakat teklifin kabul görmemesi üzerine hayal kırıklığına uğrayarak 1953’te istifa etti. Sonraki seçimlerde Millet Partisi ve Halk Partisi listesinden aday oldu. Partiler seçimlerde başarısız olduğundan meclise giremedi. 27 Mayıs (1960) döneminde müşavir olarak ihtilalcilerin yanında yer aldı. Rejim konusundaki fikirlerini Milli Birlik Komitesi’ne kabul ettiremediğinden bu müşavirliği de devam etmedi.  

Başar,  yazı hayatına 1916’da çıkarmaya başladığı Ticaret-i Umumiye Mecmuası ile girdi. 1946’da kurduğu ancak bir süre sonra kapanan Barış Dünyası adlı aylık dergiyi sonraki yıllarda yeniden çıkarmaya başladı. Yeni bir Türk burjuva sınıfının meydana gelmesi ve ekonomik hayatın millî ellere geçmesi için çalışmalar yapan Başar,  İstanbul’da Millî Türk Ticaret Birliği, Millî Amele Birliği, Millî Esnaf Birliği gibi kuruluşlarda çalıştı.

Başar'a göre, son medeniyet üç tezat (çelişki) doğurmuştur: 1) Sınıf tezadı, 2) Müstemleke tezadı, 3) Farklılık tezadı. Sınıf tezadı ihtilâllere, müstemleke tezadı millî kurtuluş hareketlerine, üçüncü farklılık tezadı da harplere sebep olur. Asıl müstemleke tezadı, Batı medeniyet düzenini yıkacak ve dünyayı yeni bir medeniyet düzenine doğru itecek nitelik taşır. Sınıf tezadı, iddia olunduğu gibi, enternasyonal değil, her yerde millî bir dava olmaya doğru gelişecek; sınıflar arasında barış ve uzlaşma suretiyle bir telife gidilecektir. Buna karşılık ancak evrensel olan müstemleke tezadının tasfiyesi suretiyle dünya yeni bir medeniyet düzenine kavuşabilecektir.” (Hilmi Ziya Ülken)

BAŞLICA ESERLERİ:

İktisadî Devletçilik (5 cilt, 1934-42), Değişen Dünya (1941), Davalarımız (İktisadi Devletçilik serisinin altıncı kitabı, 1943), Türkiye ve Yeni Dünya (1943), Atatürk’le Üç Ay (1945), Demokrasi Buhranları (1956),  Demokrasi Yolunda Nereye Gidiyoruz (1959).

KAYNAKÇA: Hilmi Ziya Ülken / Çağdaş Düşünce Tarihi (1966), Büyük Larousse (c.3, 1986), Türker Acaroğlu / Açıklamalı Atatürk Kaynakçası (1981), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). Güngör Uras / Limancı Hamdi Bey (Milliyet gazetesi, 18 Ocak 2008).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör