Ferid Kam

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
21 Mayıs, 1944
-
Diğer İsimler
Ömer Ferid Kam

Şair ve yazar (D. 1864, Beylerbeyi / İstanbul - Ö. 21 Mayıs 1944). Tam adı Ömer Ferid Kam. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesinde gördü. Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Hukuk’a bir süre devam ettiyse de ayrılmak zorunda kaldı. Öğrenimini özel dersler alarak tamamladı. Devlet memurluğuna Hariciye Nezareti Tercüme Odasında başladı (1887). Bir yıl sonra açılan sınavı kazanarak Beylerbeyi Rüştiyesine Fransızca öğretmeni oldu 1888). Daha sonra Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Türk Edebiyatı (1914), Süleymaniye Medresesi felsefe-i umumiye tarihi (1917) müderrisliklerine, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi metinler şerhi müderrisliğine (1919) atandı. Millî Mücadele’den sonra bir süre açıkta kaldı. Kapatılana kadar Şer’iye ve Evkaf Vekaleti Telifat ve Tedkikât-ı İslâmiye Heyeti üyeliği yaptı. 1929’da Darülfünûn İran Edebiyatı müderrisliğine atandı. 1933’te yapılan üniversite reformu uygulamasında birçok arkadaşı gibi görev dışı bırakıldı. 1943’te AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde İran Edebiyatı okutmanlığına getirildi. Bu göreve başladıktan bir yıl sonra vefat etti.

Yazıları Sırat-ı Mustakim ve Sebilürreşad dergilerinde yayımlandı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri de olan Ferid Kam, eski Türk edebiyatı, Fars ve Arap edebiyatları, genel felsefe ve İslâm felsefesi konularıyla yakından ilgilendi. Kitap haline gelmeyip dergilerde kalan Kınalızade Ali Çelebi, Vaazlar gibi önemli çalışmaları vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Türrehat (şiirler, 1886), Dinî ve Felsefî Musahabeler (1911), Vahdet-i Vücud (1912), Asâr-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri (1915-16), Mebadi-i Felsefe’den İlm-i Ahlâk (E. Boriac’tan çeviri ve notlar, 1923), İlm-i Maba’de’t-Tabia (E. Boirac’tan çev. ve notlar, 1925), İran Edebiyatı Tarihi (1. Bölüm basılmadı, 2. Bölüm, 1927), Şerh-i Mütun (ders notları, taş basması), Sabit ve Baki Hakkında İnceleme, Eski İranlılarda Felsefe ve İbn Arabi’de Varlık Düşüncesi (1992).

KAYNAKÇA: Âgâh Sırrı Levend / Profesör Ferid Kam, Hayatı ve Eserleri (1946), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisinin Yakın Tarihçesi ve Ruşen Ferit Kam (1983), Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay / Ferid Kam (1988) - TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 24, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Halil Çeltik / Ömer Ferit Kam ve Âsâr-ı Edebiye Tedkikatı (1998), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999) Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör