Açıkbaş Mahmud Efendi

Şeyh, Şair

Doğum
Ölüm
15 Ekim, 1666
Diğer İsimler
Resmî

17. Yüzyıl Nakşibendi şeyhlerinden, şair (D. 1601, Diyarbekir - Ö. 15 Ekim 1666, Bursa). Adı Mahmud, mahlası Resmî' olup, yaz-kış başı açık olarak dolaştığı için şöhreti "Açıkbaş"tır. Arapça, Farsça ve Türkçe üç dilde yazdığı şiirlerinde (mülemma) Resmî mahlâsını kullanmıştır. Dördüncü Murad'ın 1638 de Bağdat Fethi dönüşünde, 80 bine yakın müridi bulunduğu ve çok sayıldığı için günün birinde dünya saltanatına karışır diye şehrimizde idam ettirdiği Mevlânâ Şeyh Aziz Mahmud Urmevî (Ürmiye'li)nin kardeşi oğludur. Gazelleri meşhur ve tarih söylemekte de irticali kuvvetli idi. Aynı zamanda, devrinin büyük mutasavvuf ve âlimi sayılıyordu, 15 Ekim 1666 Cuma günü Bursa'da vefat etti, Dayehatun Camii Mezarlığına gömüldü.

Türkçe kadar Farsça şiir yazmakta da mahir olan Resmî, Amid'de tahsilini bitirdikten sonra Valilerin sohbetinde bulundu, sonunda Mardin Voyvodası oldu. Sonradan, devlet hizmetini bırakarak Amid'e döndü, o dönemde bütün Doğu Anadolu'nun manevî mürşidi sayılan amcası Şeyh - Aziz Mahmud Ürmevî'nin halifesi oldu ve Şeyhlik postuna geçti. 1638 de amcasının idamı üzerine önce Mısır'a göçerek Kahire'ye gitti. 1640'tan sonra İstanbul'a varıp, Nakşbendî dergâhında zikir ve ibadetle meşgul oldu. Müridlerinin İstanbul'da da artması ve kerametlerine ait rivayetlerin çoğalmasından çekinerek , Bursa'ya göçt. Orada Veled-i Enbiya Mahallesine yerleşip, Dayehatun Câmii ile Ulucâmi'de ve daha başka makamlarda yine zikir ve irşad işleriyle uğraştu ve nihayet, burada vefat etti.

On iki ilim üzerine yazdığı bir kitabı Sadrazam Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa'ya hediye ederek, âlim olan bu Vezirin takdir ve hürmetini kazanmıştı. Diyarbekir'deki yeğenlerini getirtip Bursa'ya yerleştirdi. Kendisinden sonra onlar da burada Nakşî tarikatinin şeyhi olarak yaşamışlardır. Açıkbaş Mahmud Efendi'nin birçok keramet ve menkıbesi çağının hâtırası olan kitaplara geçti. Dokuz bablı Türkçe "Güzide" adlı mufassal tecvidi; Farsçadan tercüme olan "Evrâd-i Fethiyye Şerhi"; "Risâle-i Nûrbahşiyye", "Nurbahşî Tarikatı Evradı" gibi basılmamış eserleri vardır. "Resmi Dîvânçesi"nden Osmanlı Müellifleri'nde bahsedilmişse de, henüz yeri öğrenilememiştir.

Kendisini çok sevdirdiği Bursa'da ölümüne söylenen tarihlerden birisi şudur :

 

"Şeyh Mahmûd mefhar4 meczûbiyân / Nacl-i pâk-i Hazret-i Sultân-i Dîn

Eyleyüp azm-i bakaay-i câvidân / Kodu uşşâkı firak içre hazin

Gûş edüp fevtin dedüm târihini / Rahmetin kıla ziyâde ol Mu'în. Sene  1077."

 

KAYNAK: Tşa, Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 140), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör