Fazlî-i İlâhî

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Diğer İsimler
Atpazarlı Osman

Mutasavvıf, İslâm bilgini (D.?, Şumnu – Ö. 1690, Magosa / Kıbrıs). Celvetiye tarikatı şeyhlerinden. İsmail Hakkı Bursevî’nin şeyhidir. Tasavvuf ilminde yetiştikten sonra Şumnu, Aydos, Filibe ve İstanbul’da irşat ve tedris ile meşgul oldu. Hakkındaki bazı dedikodulardan dolayı Magosa’ya sürüldü, burada öldü.

ESERLERİ:

Misbâhu’l-Kalb, Mir’âtü Esrâri’l-İrfân alâ Îcâzi’l-Beyân, Tecelliyât-ı Berkıyye, Hâşiye-i Şerh-i Fusûsi’l-Hikem.

FIKIH: Tenkîh Şerhi, Risâle-i İmâm Celdekî Hâşiyesi.

FELSEFE: Hanefiye Şerhi, Hidâyetü’l-Mütehayyirîn, Mutavvel Hâşiyesi, Muhtasar-ı Meânî Hâşiyesi, Fethü’l-Bâb, Risâletü’r-Rahmâniyye.

TEFSİR: Lâyihatü’l-Berkıyye fî Keşfi’l-Hicâb ve’l-Estâr an Vücûhi Esrâri Ba’zi’l-Ehâdîsi ve’l-Âyât.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör