Fazıl Paşa

Devlet Adamı, Yazar, Şair

Ölüm
11 Aralık, 1882
Diğer İsimler
Mehmed Fâzıl

Şair ve yazar, devlet adamı (D. 1792?, Bosna – Ö. 11 Aralık 1882, İstanbul). Tam adı Mehmed Fâzıl. Mustafa Nureddin Efendi’nin oğlu. Öğrenim gördükten sonra Edirne Müderrisliğinde (1823-24) bulundu. Bosna nakibü-l-eşraf kaymakamlığı­na (1826), Belgrad mollalığına (1833) ve Bosna vergi tahsildarlığına (1837) tayin edildi. Mirliva (sancakbeyi) rütbesi aldı (1837). İzmir Mutasarrıflığı yaptıktan sonra Bosna’ya geri döndü. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Bosna-Hersek’i işgali (1878) nedeniyle İstanbul’a gelerek son yıllarını burada geçirdi. Vakit ga­zetesinde yayımlanan ölüm ilânında doksan yaşında olduğu belirtilmiştir. Mezarı Üsküdar Mezarlığındadır.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’ar (Bir nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi nu. 703’dedir), Zafernâme Tahmisi (Eserin sonunda Zabtiye Müşiri Hüsnü Paşa’nın şerhi vardır. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazmalar 128/2 kısmındadır.), Şerh-i Hakayık-ı Ezkâr-ı Mevlâna (1866-67, Evrâd-ı Mevlevî’yi tercüme ve şerh ederek, sonuna çelebilerin biyografilerini, İstanbul’da ve di­ğer illerde bulunan mevlevîhâneleri ve şeyhlerini ekleyerek bastırdığı eserdir).

HAKKINDA: TDE Ansiklopedisi (c. 3, 1979), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör