Kalender Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
00 Ocak, 1822
-

17.-18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Maraşlı Beyazıt oğlu Abdullah Bey’in damadıdır. Maraş Sancağında Andırın, Yenicekale ve Camustil civarının mültezimi olan Beyazıt oğulları, aynı zamanda topladıkları vergiler karşılığında asker beslemekteydiler. Kalender Bey tarih sayfalarında ilk kez Akka Kalesi önündeki kahramanlığı ile ortaya çıkmıştır. Ağustos 1800'de hiçbir maddi talepte bulunmadan sefer-i hümayun’a katılarak kahramanca savaşan Kalender Bey’in bu cesur tavrı ve Akka kalesi önündeki mücadelesi Sadrazam Yusuf Paşa’nın gözünden kaçmamıştı. Akka Kalesi önündeki kahramanca tavrından dolayı 1801 Temmuzunda İstanbul’a padişah III. Selim’in huzuruna davet edildi. Huzurda mirimiran rütbesi ile taltif edilerek yapılan törende paşalık hil'ati giydirilmiş ve mirimiran rütbesiyle Haziran 1802'de Maraş valisi yapıldı. Maraş bölgesinde aşiretler arası anlaşmazlıkların haledilmesinde önemli bir rol oynadı.

1806 yılında Trablusgarp’a vali olarak tayin olan Kalender Paşa, burada “Cerde Başbuğu” unvanıyla görev yaptı. Buradaki görev süresinden sonra tekrar Maraş valiliğine tayin olan paşa burada fazla kalmadı. Diyarbakır valisi Süleyman Paşanın ölümünden sonra Diyarbakır voyvodalığı da Kalender Paşa'ya verildi. 1810-1812 yılları arasında Ruslarla yapılan savaşta esir düşmüşse de savaşın bitmesi ile kurtulmuştur. (1812) tarihlerinde vezirlik ihsan edilerek, Diyarbakır valisi, 1816 da yeniden Maraş ve Rakka valisi oldu. 1819 yılında azledilip Ankara'ya sürüldü. Aftan sonra Kuşadası muhafızı oldu. Ocak 1822'de vefat etmiştir.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 3, s. 1859), Abulgani Bulduk / Diyarbekir'in Acemler'den Fethini Müteakib Gelen Valilerin Terâcim-i Hallerini Mübeyyin Tarihçe (s. 271).

Prof. Dr. İBRAHİM YILMAZÇELİK

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör