Mutasavvıf (D. Süleymaniye / Irak – Ö. 1897, Süleymaniye / Irak). Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunamamıştır. Kâdirî şeyhlerinden ve Berzenciye seyyidlerinden olduğu bilinmektedir.

ESERLERİ:

Rağbetü’t-Tâlibîn fî Fazîleti’l-İlmi ve’l-Ulemâi’l-Âmilîn, Fethu’l-Cevâd, Fethü’r-Raûf, Fekkü’l-Küfûl, Risâletü’l-Kalb, Edebü’d-Dünyâ fi’t-Tasavvuf ve’l-Ahlâk, Risâletâni fî Akâidi’s-Suğrâ ve’l-Kübrâ.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör