Kâfiyecî

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Burç
Diğer İsimler
Ebû Abdullah Muhammed Muhyiddin (tam adı),Ebû Abdullah

İslâm bilgini (D. ?, Bergama / İzmir - Ö. 1474). Tam adı Ebû Abdullah Muhammed Muhyiddin, lakabı Kâfiyeci’dir. İlk tahsilini memleketinde gördükten sonra ilim yolculuğuna çıktı ve Anadolu, İran ve Orta Asya’yı dolaşarak ilim tahsil etti. Mısır hükümdarlarından Eşref Barsbay zamanında Kahire’ye gitti ve oradaki bilginlerle, özellikle ünlü bilgin Suyutî ile ilmî tartışmalarda bulundu. İslâmî ilimlerdeki derinliği sebebiyle bütün bilginlerin hayranlığını kazandı. Kahire’de kendisine Şeyhûniye Medresesi şeyhliği verildi. “Kâfiyeci” unvânıyla tanınmasına İbn-i Hâcib’in Kâfiye adlı eserini çokça okutması nedeniyledir. Tefsir, hadis, fıkıh, usûl, mantık ve diğer ilim dallarında eserler yazdı. Yazdığı eserlerin birçoğunu muhafaza etmedi.

BAŞLICA ESERLERİ:

et-Teysîr fî İlmi’t-Tefsîr (çev. İsmail Cerrahoğlu, 1986), Envârü’s-Saâde fî Şerhi  Kelimetü’ş-Şehâde, Şerhu Esmâü’l-Hüsnâ, el-Ferah ve’s-Sürûr fî Beyânü’l-Mezâhib, Nüzhetü’l-Ervâh ve Gıbtatü’l-Eşbâh fi’t-Tasavvuf, Menâzilü’l-Ervâh, İkdü’l-Ferâid, Tefsîrü’l-Âyâti’l-Müteşâbihât, Kıbletü’l-Ervâh, Neylü’l- Erâm.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör