Abdüssettâr Âli Efendi

Fıkıh Bilgini, İslam Bilgini

Doğum
-

İslâm bilgini, fıkıhçı (D. ?, Kırım - Ö. 1886, Taif). Uzun müddet İstanbul’da zamanının yüksek mekteplerinde Fıkıh dersi verdi. Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne profesörlerindendir. 1883’te burada Kanun-ı Arazî ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye profesörlüğüne, 1887’de Mekke Kadılığına atandı. Hac dönüşü Taif’te öldü.

ESERLERİ:

Şerhu Kavâidi’l-Mecelle (Mecelle şerhi, 3 cilt, 1880 -1883), Teşrîhü’l-Kavâidi’l-Külliyye fî Ahkâmi’l-fer’iyyeti’l-ameliyye (1881), Medhal-i Fıkh.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör