Abdülkerim Abdulkadiroğlu

İlahiyatçı

Doğum
23 Haziran, 1943
Ölüm
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İlâhiyatçı. 23 Haziran 1943, (nüfusta 12 Haziran 1944), Kastamonu – Ö. 2006, Ankara). Kastamonu Cumhuriyet İlkokulu (1956), Abdurrahmanpaşa Lisesi (1962), AÜ İlâhiyat Fakültesi (1966) mezunu. Yüksek lisans ve doktora (1979) çalışmalarını yine Ankara Üniversitesinde tamamladı. Kastamonu müftü yardımcılığı (1966-67), müfettişlik ve başmüfettişlik (1969-82) yaptıktan sonra çalışmalarını İngiltere’de sürdürdü.

Yurda dönüşünde Ankara Millî Kütüphane El Yazmaları Nadir Eserler ve Mikrofilm Şubeleri müdürü oldu (1982). Bu görevin ardından 1982 tarihinde öğretim üyesi olarak göreve başladığı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçent (1988) ve profesör (1995) unvanlarını kazandı. Bu fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anabilim Dalı ve Arap Dili Eğitimi Bölümü başkanlıkları görevlerinde bulundu (1984-96). İlk bölüm başkanlığı döneminde, öğrenciler için Osmanlıca, hat, tezhib, klasik musikî, ebru ve cilt kursları düzenledi. 1982’den itibaren aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yaptı. Arapça, Farsça, Osmanlıca ve İngilizce bilmektedir. GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün açılmasından bu yana yüksek lisans ve doktora dersleri, ayrıca Kastamonu Eğitim Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde dersler verdi.

Türk edebiyatı tarihi ve klasik Türk edebiyatı konulu yazılarını, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi, Türk Kültürü, Millî Kültür, İslâmî Edebiyat, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Erciyes, Kızılırmak, Türk Dünyası Tarih, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vakıf ve Kültür, Altınoluk, Tapu ve Kadastro dergilerinde, Gündem, Diyanet, Yeni Şafak gazetelerinde ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nde; Türk halk edebiyatı ve folklor konularındaki yazılarını, bu dergilerden başka, Sur, Halk Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, MİFAD / Türk Folklor Araştırmaları, Türk Yurdu, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Millî Folklor dergilerinde; diğer konulardaki yazılarını da Zaman, Merhaba ve Kastamonu yerel gazetelerinde, Eğitim-Bilim ve Kültür, Cemre, Hacı Bektaş Velî, Bilge, İlmî Araştırmalar, Türk Bankası Kültür Sanat dergilerinde yayımladı. Aynı konularda çeşitli kongrelerde çok sayıda bildiri sundu. Türkiye Yazarlar Birliği, TÜSAV (kurucu üye, Başkan), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesidir. İLESAM üyeliğinde bulundu, istifa etti.

ESERLERİ:

İslâm’da ve Günümüzde Cihad (1968), Tatbikatlı Dînî Bilgiler /Annelerin El Kitabı (1969), Dinimi Öğreniyorum / I am Learning My Religion (1984), Bursalı İsmail Beliğ (1985), İsmail Beliğ / Nuhbetü’lÂsâr li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr (1985) Mehmed Akif Ersoy’un Makaleleri (1987, Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak), Beliğ (1988), Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989), Mehmed Akif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri (Nuran Abdulkadiroğlu ile, 1991), Halvetilik’in Şa’baniyye Kolu, Şeyh Şa’banı Veli ve Külliyesi (1991), Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli / Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991), Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (N.Abdulkadiroğlu ile, 1991), Divan / Süleyman Şâdî (Ömer Demirbağ ile, 1993), Van Kütüğü (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuz başaran ile, 1993), Recaizade Ahmed Cevdet / Zînetü’l Mecâlis (Meclislerin Süsü, 1994), Yozgat Meşhurları (Feridun H.Özkan ile, 1994), Ilgazlı Hacı Baba (Nakşibendi Şeyhi Ahmed Abduşoğlu, 1995), Kültürümüzden Esintiler (1997), Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997), Güncel Yazılar (1997), Güncel Yazılar 2 (1998), Divan / Mustafa Rûmî Efendi (Mustafa Tatçı ile, 1998), Safranbolu Vakfiyyeleri (Ülkü A. Özsoy ile, 1998), Recaizade Ahmed Cevdet / Nevâdirü’l-Âsâr fi-Mutâla’ati’l-Eş’âr (seçme beyitler, Mehmet Sarı ile, 1998), Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân- (İsmail Beliğ Bursalı, 1998), Kastamonu Jurnal Defteri (İ. H. Aksoyak ve N. F. Duru ile, 1998), Kurtuluş Yolu (1999), Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan) Bütün Şiirleri (Ömer Özkan ile ortak, 1999), Safranbolu Meşhurları (Ülkü Ayan Özsoy ile, 2000), Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000), Güncel Yazılar (3) (2002), Gaziantep Meşhurları (Ayla Güçlü ile ortak, 2004).

HAKKINDA: Cemal Kurnaz / İsmail Belîğ ve Nuhbetü’l-Âsâr’ı (Türk Kültürü Araştırmaları, sayı: 1, 1986), Mustafa Tatcı / Mehmet Âkif Ersoy’un Makaleri (Türk Kültürü, s: 298, Şubat 1988), Arif Dülger / Halvetilik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi (İslâmî Edebiyat, s: 13, Temmuz-Ağustos-Eylül 1991), Hamdi Hasan / Çok Yönlü Faydası Olan Bir Kitap (Birlik gazetesi (Üsküp), 14.9.1991), Mahmut Bakır / Zaman gazetesi (15.11.1992), Türkiye gazetesi (27.8.1993), Zaman gazetesi (4.5.1993), Âkif Külliyâtı (İlesam Haber Bülteni, yıl: 4, sayı: 32, Ocak 1993), Bir Deli Veli Eşref (İçel Kültürü, yıl: 9, sayı: 38, Mart 1995), İskender Pala / Tarihî Bir Jurnal Defteri (Zaman gazetesi, 10.12.1998)-Bayram Tatilinde Okumak İçin (Zaman, 14.1.1999)-Kitaplar… Kitaplar (Zaman, 7.10.1999), Mehmet Sarı / Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Tıpkı Basımı (Bilge, sayı: 19, Kış 1999), Nail Tan / Bir Şuarâ Tezkiresi: Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr (Bilge, s: 23, Kış 2000), Şevkiye Kazan / Nevâdiru’l-Âsâr (Bilge, sayı: 24, Bahar 2000), TDOE-TDE (c. 1, 2001, sayı: 79-80), Who is Who in Turkey / Türkiye’de Kim Kimdir (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), TYB Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı (2007).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör