Ali Sedad

Mantık Bilgini, Düşünür

Doğum
-
Ölüm
-

Mantıkçı, fikir adamı (D. 1857 - Ö. 1900). Özel öğrenim gördü. Said Bey’den fizik ve kimya dersleri aldı. Galatasaray Sultanisi, Mahrec-i Aklâm ve Hukuk Mektebi gibi önemli okullarda mantık hocalığı yaptı. Ali Sedad, yüzyıllarca fikir hayatımıza hakim olan Farabi, İbn Sinâ geleneği içinde Aristo mantık anlayışına bağlıdır. Kendisinden önce gelen Türk mantıkçılarından farkı, mantık ilminin Avrupa’daki gelişmelerinden haberdar olmasıdır. Öncekiler, bağlı bulundukları geleneğin kapalı sistemi içerisinde mantık konularını işlemişlerdi. Ali Sedad ise gelenek çemberinin dışına çıkarak yeni fikirlerin tartışmasını yaptı ve çeşitli akımlara karşı, bağlı olduğu Farabi - İbn Sina anlayışı içindeki Aristo mantığının şuurlu bir savunucusu ve taraftarı oldu.

En önemli eseri Mîzânü’l - Ukûl fi’l Mantık ve’l- Usûl’dür. Söz konusu eser, cebirsel mantığa ve metodolojiye yer veren kendi türünün ilk orijinal eseri olma hüviyetini kazanmıştır. Ali Sedad, eserinde, Avrupa’da mevcut mantık anlayışlarını aktarmakla yetinmeyip onların tenkidini de yaparak bu alanda bir otorite olduğunu gösterdi. Cebirsel mantığa karşı çıkarak mantık alanının cebir sahasından daha geniş olduğunu, bu sebeple mantığın cebire uygulanamayacağını ve bu yolun çıkmaza gireceğini derin bir anlayışla belirtti.

ESERLERİ :

MANTIK: Mîzânü’l - Ukûl fi’l Mantık ve’l- Usûl, Lisânü’l-Mîzân (1888).

RİSALE: Arûz-ı Osmâni (1896).

Ayrıca çevirileri vardır.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tâhir / Osmanlı Müellifleri (c. 2, 1914-1926, s. 248), Hilmi Ziya Ülken / Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (1979, s. 222), TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989, s. 442).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör